+

Katarina Lazarević

Asistent
Telefon: +381 (11) 3053 901
E-mail: katarina.lazarevic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 6A
Konsultacije: utorak, 12.00–13.00 časova; sreda, 12.00–13.00 časova

Katarina Lazarević rođena je 1. 3. 1990. u Čačku. Osnovnu i srednju školu završila je u Lučanima.
Osnovne studije na Šumarskom fakultetu, Odsek za ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa, upisala je 2009. godine, završila ih 2013. godine sa prosečnom ocenom 9,10 i stekla stručno zvanje diplomirani inženjer šumarstva.

Master studije, oblast Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa, modul Zaštita vodnih resursa brdsko-planinskih područja, upisala je 2013. godine, završila ih 2014. godine sa prosečnom ocenom 10 i stekla zvanje master inženjer šumarstva.

Školske 2014/2015. godine upisala je doktorske akademske studije na Šumarskom fakultetu i bila je angažovana kao demonstrator u nastavi na predmetu Hidraulika sa hidrologijom.

Od aprila 2015. godine angažovana je kao istraživač‑pripravnik na projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja III 43007 „Istraživanje klimatskih promena i njihovog uticaja na životnu sredinu: praćenje uticaja, adaptacija i ublažavanje” na Šumarskom fakultetu, a od juna 2015. godine na projektu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Uprava za šume: „Istraživanja socio-ekonomskih aspekata rizika usled klimatskih promena u šumskim područjima”.

U aprilu 2016. godine izabrana je u zvanje asistenta za užu naučnu oblast „Erozija i konzervacija zemljišta i voda” na Šumarskom fakultetu u Beogradu.

Oblast istraživanja – bujični tokovi i erozija.

Uža naučna oblast

Erozija i konzervacija zemljišta i voda

Odabrani naučni radovi

Lazarević, K. (2015): Monitoring Torrential Processes in the Function of Torrential Floods Risk Management, Book of Abstracts: First International Forestry Student Conference in Serbia – FIFSCIS 2015, Belgrade – Special Nature Reserve Goč – Gvozdac 01-05 September 2015, pp. 54.