+

Политика и управљање одрживим развојем земљишног простора

Шифра предмета: М41108 / M41114
Студијски програм: Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса
Врста и ниво студија: Мастер студије
Сарадници:
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 5
Услов:

Циљ наставе и вежби из овог предмета је упознавање студената са  политиком одрживог развоја, управљања и заштите природних ресурса  у складу са политиком коришћења земљишног простора на локалном и националном нивоу као и нивоу Европске заједнице. У погледу одрживог управљања циљ је да се студентима, на теоријски и практичан начин, укаже на нови друштвени однос у управљању природним ресурсима и  земљишним простором са пуном одговорношћу према будућим генерацијама

Стечена знања из области  политике и  одрживог управљања природним ресурсима омогући ће студентима доношење правилних одлука везаних ѕа локалне животне средине.

Теоријска настава:
Економско-политички аспекти деградације земљишног простора у свету и Европи, Заштита природних ресурса и макроекономска политика, Економско-правни аспекти заштите земљишног простора, Полтика заштите земљишног простора Европске заједнице, Биодипломатика; Необавезујући и обавезујући међународни правни инструменти, Права будућих генерација, Интеграција политике животне средине у сектору политике, Учешће јавности у доношењу политичких одлука; Национални легални и институционални аспекти политике земљиш. простора, Принципи националне законодавне регулативе у области земљишних ресурса, Међународни легални и институционални оквири заштите земљишног простора; Појам управљања одрживим развојем; Комплексност, диверзитет и динамизам у природној и друштвеној средини; Глобални субјекти управљања природнин ресурсима; Управљање природним ресурсима појединих земаља; Mодел за доношење одлука у заједници; Учешће друштвене заједнице у управљању природним ресурсима (CBNRМ); Колаборативни менамент природним ресурсима (Co-management); Адаптивно управљање; WEHAB приступ; Екосистемски приступ; DPSIR приступ; Управљање отпадом у свету, Европи и Србији; Локални еколошки акциони програм

Практична настава:
Практична настава обухвата вежбе из јединица теоријске наставе, као и израду семинарских радова из одређених јединица.