+

Основи заштите животне средине

Шифра предмета: ЕИ31210
Студијски програм: Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 5
Услов: Нема

Циљ наставе из овог предмета је да се студентима, на теоријски  начин, укаже на последице угрожавања животне средине као и на друштвене аспекте њене заштите

Стечена знања из области политике и одрживог управљања природним ресурсима омогући ће студентима доношење правилних одлука везаних за локалне животне средине.

Теоријска настава: Појмовно одређење животне средине и екологије; Теорије заштите животне средине; Основне сфере земље; Последице угрожавања животне средине: природне – елементарне непогоде; техничко-технолошке несреће (акциденти; киселе кише; „стаклена башта“, смањење озонског омотача; неадекватне политике; Деградација, загађивање и заштита животне средине;   Настанак, развој и значај социјалне екологије за животну средину;  Димензије социјалних истраживања у животној средини (корисници, типови примењених истраживања, сврха истраживања, временске серије, панел студије, студије случаја) ;   Методе социјалних истраживања у животној средини (метод секундарних података, етнографски метод, метод структурних група, историјски метод). Основе руралне екологије.  Правни систем у заштити животне средине;  Еколошка криза; Оцена друштвеног утицаја на животну средину: становништво; „популациона бомба“; Процена стања животне средине; Приоритети заштите;  Концепција еколошког образовања; Основи ЛЕАП-а.

Практична настава:

Практична настава обухвата вежбе из јединица теоријске наставе, као и израду семинарских радова из одређених јединица. Студијски и истраживачки рад се везује за учешће у пројектима и програмима  Одсека за еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса