+

Економика заштите природних ресурса

Шифра предмета: ЕИ34837
Студијски програм: Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 6
Услов: Положен испит из предмета Конзервација земљишта

Овладаваље економским законима и закономерностима у домену уређења сливова са аспекта заштите  природних ресурса уз изучавање метода решавања  наведене проблематике  и других појава  које су релевантне  за економска преиспитивања и друштвену целисходност  појединих варијантних решења и њихових ефеката у пракси.

Стечена знања из области  вредновања радова на заштити земљишних и водних ресурса применом савремених метода, омогући ће правилну израду инвестиционих програма из ове области.

Теоријска настава

Појам и значај проучавања екомике заштите природних ресурса; Социо-економски аспекти ерозионих процеса; Мере економске политике; Значај руралне социологије, принципи,елементи социолошког метода,; Водопривредни постулати; Друштвени односи у области вода; Инфраструктурни карактер водопривреде и пртиверозионих радова; Пасиван и активан однос према водопривреди и заштити од ерозије; Фактори производње у противерозионим мелиорационим системима; Основна средства; Обртна средства; Трошкови, класификација; Калкулације у водопривреди; Амортизација водопривредних система; Трошкови на бази динамике производмје; Гранични трошкови; Инвестиције, појам, подела; Фазе и обим пројектовања; Израда инвестиционог програма; Методе за оцену економске ефективности пројекта;  Финансирање водопривреде и противерозионих радова; Оцена успеха пословања; Продуктивност, економицност, рентабилност;   Економика застите од поплава; Економика заштите од ерозије; Планирање у водопривреди; Ефекти висенаменских водопривредних система; Економика природних ресурса; Однос економије и екологије; Ресурси и резерве; Природни и створени капитал;  Економска политика природних ресурса; Одршиви развој и природни ресурси; Учешће јавности у одрживом управљању природним ресурсима; Елементи бизнис плана у одрживим управљању природним ресурсима.

Израда завршног рада.

Практична настава:

Практична настава обухвата вежбе из јединица теоријске наставе, као и израду семинарских радова из одређених јединица.

У оквиру предмета обавезна је стручна пракса.