+
????????????????????????????????????

Марина Нонић

Доцент
Телефон: +381 (11) 3053 872
Е-маил: marina.nonic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 118
Консултације: среда, 12‒14 часова

Др Марина Нонић je рођена 28. фебруара 1985. године у Мајданпеку. Основну школу је завршила 1999. године у Доњем Милановцу, а Трећу београдску гимназију, 2003. године. Студије на Универзитету у Београду – Шумарском факултету, уписала је  школске 2003/2004. године, а дипломирала је 2008. године, са просечном оценом 8,61. Докторске студије, на студијском програму Шумарство, уписала је школске 2009/2010., а завршила 2016. године, са просечном оценом 10,00 (десет и 00/100). Докторску дисертацију под називом „Унапређење масовне производње лисно-декоративних култивара букве калемљењем“ одбранила је на Шумарском факултету, Универзитета у Београду, у јуну 2016. године, чиме је стекла научни степен доктор наука-биотехничке науке.

У погледу стручног рада, кандидат др Марина Нонић је положила приправнички испит у расаднику „Оморика“ у Београду (у оквиру програма запошљавања младих „Прва шанса 2009“). У оквиру једногодишњег приправничког стажа, стекла је практична знања у области производње садног материјала (вегетативног и генеративног размножавања дрвенастих врста), пројектовања и подизања зелених површина различитих намена, о чему је доставила сертификат. Током 2010. године, била је ангажована и као предавач у оквиру курса „Баштованство и самостално вођење фирми у пејзажној хортикултури“, у Центру за образовање „Ђуро Салај“ у Београду.

У погледу ангажовања у настави и истраживачког рада, др Марина Нонић је, од школске 2010/11. године, била ангажована на Универзитету у Београду – Шумарском факултету као демонстратор на Катедри Семенарства, расадничарства и пошумљавања. У звање истраживача-приправника на Универзитету у Београду – Шумарском факултету, изабрана је 2011. године, а у звање истраживача-сарадника 2012. године. Др Марина Нонић је 2013. године изабрана у звање асистента за ужу научну област: Семенарство, расадничарство и пошумљавање, на Универзитету у Београду – Шумарском факултету. У звање доцента на Универзитету у Београду – Шумарском факултету, изабранa је у децембру 2016. године и поверена јој је настава из изборног предмета Оплемењивање украсних биљака, на Студијском програму за пејзажну архитектуру и хортикултуру, у школској 2016/17. години. Поред извођења вежби/предавања, наставне активности кандидата др Марине Нонић подразумевају и одржавање консултација и колоквијума/испита, ангажовање приликом израде елабората и семинарских радова, као и практичан рад са студентима у расаднику и стакленику Шумарског факултета. Доцент Марина Нонић је изабрана за наставне предмете на основним студијама: Шумарска генетика, Оплемењивање биљака, Оплемењивање украсних биљака; и предмете на мастер студијама: Конзервација и усмерено коришћење шумских генетичких ресурса и  Квантитативна генетика.

У досадашњем раду, др Марина Нонић је учествовала, као истраживач, у реализацији три национална научно-истраживачка пројекта, а тренутно је ангажована у реализацији три национална пројекта и у радној групи једне COST акције.

Др Марина Нонић је као члан Организационог одбора била ангажована у припреми и реализацији међународне конференције ,,Reforestation challenges“, која је у јуну 2015. године, одржана на Универзитету у Београду – Шумарском факултету. Била је члан Секретаријата V Симпозијума Секције за оплемењивање организама Друштва генетичара Србије, који је у мају 2016. године, одржан у Кладову. Била је рецезент поглавља у међународној монографији „Biosafety of Forest Transgenic Trees“ (издавач: Springer) и рада у међународном часопису „Journal of Agriculture and Ecology Research International“ (издавач: ScienceDomain International).

Од октобра 2015. године, др Марина Нонић обавља дужности секретара Катедре Семенарства, расадничарства и пошумљавања и члан је Наставно-научног Већа Шумарског факултета, Универзитета у Београду. Од јуна 2016. године, именована је за заменика руководиоца Лабораторије за биотехнологију, основаној при Катедри Семенарства, расадничарства и пошумљавања, на Универзитету у Београду – Шумарском факултету. Члан је Друштва генетичара Србије и Научно-струковног друштва „Reforesta“.

Област истраживања

Шумарска генетика, оплемењивање биљака, оплемењивање украсних биљака, конзервација шумских генетичких ресурса, семенарство, расадничарство и пошумљавање

Одабрани научни радови

  • Квантитативна генетика
  1. Nonić, M., Vettori, C., Boscaleri, F., Milovanović, J., Šijačić-Nikolić, M. (2012): Genetically modified trees – state and perspectives. Genetika Vol. 44, No. 2: 429-440.
  2. Šijačić-Nikolić, M., Milovanović, J., Nonić, M., Knežević, R., Stanković, D. (2013): Leaf morphometric characteristics variability of different beech provenances in juvenile divelopment stage. Genetika Vol. 45, No. 2: 369-380.
  3. Nonić, M., Radojević, U., Milovanović, J., Perović, M., Šijačić-Nikolić, M. (2015): Comparative analysis of students’ attitudes toward implementation of genetically modified trees in Serbia. iForest vol. 8: 714-718.

Саопштење са међународног скупа штампано у целини

  1. Nonić, M., Heinze, B., Mengl, M., Devetaković, J., Slunsky, R. (2015): Intra-population genetic diversity of beech in northeast Serbia assessed by microsatellite markers. In: Ivetić, V., Stanković, D. (eds.) Proceedings: International conference Reforestation Challenges. 03-06 June 2015, Belgrade, Serbia, Reforesta: 266-275.

Саопштење са међународног скупа штампано у изводу

  1. Nonić, M., Devetaković, J., Ivetić, V., Šijačić-Nikolić, M. (2014): Morphometric characteristics of buds of different European beech cultivars. 2014 IUFRO Forest Tree Breeding Conference, August 25–29, 2014, Prague, Czech Republic, Book of abstracts: 73.

Рад у водећем часопису националног значаја

  1. Nonić, M., Devetaković, J., Šijačić-Nikolić, M., Milovanović, J. (2012): Yield variability as a basis for conservation and directed utilization of European White Elm (Ulmus effusa Willd.) gene pool at Great war island. Agriculture & Forestry, Vol. 58. Issue 3, Podgorica: 105-113.

Рад у часопису националног значаја

  1. Нонић, М., Кнежевић, Р., Шијачић-Николић, М. (2012): Морфометријскe карактеристике листова различитих култивара Европске букве (Fagus sylvatica L.) и мезијске букве (Fagus moesiаca (Domin, Maly) Czeczott.). Шумарство 2012, No. 1-2, Београд: 107-119.

Одбрањена докторска дисертација

  1. Нонић, М. (2016): Унапређење масовне производње лисно-декоративних култивара букве калемљењем. Докторска дисертација, Универзитет у Београду-Шумарски факултет, Београд (281).

 

Награде и стипендије:

У циљу научног усавршавања у оквиру Short Term Scientific Mission, под покровитељством COST Action FP0905 „Biosafety of forest transgenic trees: improving the scientific basis for safe tree development and implementation of EU policy directives“, боравила је 2011. године у Фиренци, Италија у две институције (Directorate GeneralSector for the development of agricultural and food enterprises и Plant Genetics InstituteNational Research Council of Florence).

Добитница је стипендије European Union Seventh Framework Programme –  FP7 „Trees4Future“, за стручно усавршавање, које је обавила 2013. године, у Федералном истраживачком и образовном центру за шуме, природне непогоде и пејзаж, у Бечу, Аустрија (Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft – BFW, Wien, Austria), на Одсеку за генетику Јединица за истраживања генома.