+

Mlađan Popović

Redovni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 804
E-mail: mladjan.popovic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 144
Konsultacije: utorak, 10‒12 časova; četvrtak, 10‒12 časova

Rođen je 28. januara 1969. godine u Beogradu. Osnovno obrazovanje i srednju školu završio je u Kladovu. Diplomirao je 1997. godine na Univerzitetu u Beogradu – Šumarskom fakultetu, na Odseku za Preradu drveta. Na istom fakultetu odbranio je magistarski rad 2006. godine i doktorsku disertaciju  2012. godine. Od februara 1998. godine zaposlen na Odseku TMP Šumarskog fakulteta kao saradnik u nastavi na Katedri Hemijsko-mehaničke prerade drveta, gde vodi praktičnu nastavu na predmetu Poznavanje materijala, a zatim i na predmetima Hemija drveta sa osnovama hemijske prerade i Iverice, vlaknatice i drvno-plastične mase. U zvanje asistenta na predmetu Iverice, vlaknatice i drvno‑plastične mase izabran je 2006. godine. U zvanje docenta na Odseku TMP Šumarskog fakulteta izabran je 2012. godine, a u zvanje vanrednog profesora izabran je 2017. godine.

Bio je mentor u postupku izrade dva master rada i tri diplomska rada, kao i član komisije za ocenu i odbranu jednog doktorskog rada, četiri master rada i 10 diplomskih radova. Objavio je sam ili sa saradnicima 40 naučnih radova, a od toga je 6 radova u međunarodnim časopisima i 17 radova na međunarodnim skupovima. Koautor je jednog udžbenika: Điporović-Momčilović M., Popović, M. (2012), Kompozitni materijali od usitnjenog drveta ‒ VLAKNATICE, Beograd (ISBN 978 86 7299 210 6). Učestvovao je u realizaciji 2 republička projekta tehnološkog razvoja, 4 međunarodne COST akcije i 3 studije za potrebe preduzeća iz oblasti prerade drveta. Član je Komisije KS D089 za standarde i srodne dokumente iz oblasti ploča na bazi drveta, Instituta za standardizaciju Republike Srbije.

Uža naučna oblast

Hemijsko-mehanička prerada drveta

Oblast istraživanja

Kompozitne ploče na bazi usitnjenog drveta; zaštita okoline u drvnoj industriji.

Odabrani naučni radovi

  1. Gavrilović-Grmuša, I., Dunky, M., Đjiporović-Momčilović, M., Popović, M., Popović, J. (2016): Influence of Pressure on the Radial and Tangential Penetration into Poplar Wood and on the Shear Strength of Adhesive Joints, Bioresources, 11(1): 2238‒2255.
  2. Popović, J., Popović, M., Điporović-Momčilović, M., Gavrilović-Grmuša I. (2015): Effects of the Chemical Treatment Conditions of the Narrow-Leaved Ash (Fraxinus angustifolia Vahl. ssp. Pannonica Soo & Simon) on the Lap Shear Strength, Wood Research, 60(4): 543‒554.
  3. Popović, M., Simendic, J.B., Miljkovic, J., Pavličevic, J., Ristic, I. (2011) Curing Characteristics of Low Emission Urea-Formaldehyde Adhesive in The Presence Of Wood, Wood Research, 56(4) 589‒600.
  4. Popović, M., Budinski-Simendić, J., Jovičić, M., Mursics, J., Điporović-Momčilović, M., Pavličević, J., Ristić, I. (2011) Curing kinetics of two commercial urea-formaldehyde adhesives studied by isoconversional method, Hemijska Industrija, 65(6) 717–726.
  5. Gavrilović-Grmuša, I., Nešković, O., Điporović-Momčilović, M., Popović, M. (2010): Molar-mass Distribution of Urea–Formaldehyde Resins of Different Degrees of Polymerisation by MALDI-TOF Mass Spectrometry, Journal of the Serbian Chemical Society, 75(5) 689–701.
  6. Popović J., Điporović-Momčilović, M., Gavrilović-Grmuša, I., Popović, M., Sergej, M. (2013): The Influence of the Sodium Carbonate Treatment of Narrow-leaved Ash on the Lap Shear Strength. COST FP0904 & FP1006 International Workshop on Characterization of modified wood in relation to wood bonding and coating, October 16‒18, 2013, Rogla, Slovenia.
  7. Popović, M., Điporović-Momčilović, M., Budinski-Simendić, J., Jovićić M., Gavrilović-Grmuša, I. (2013): The Influence of Wood Extracts on the Curing Kinetics of Urea-Formaldehyde Adhesive Studied by Iso-Conversional Method. The 9th International Conference „Wood Science and Engineering in the Third Millenium” ICWSE 2013, November 7‒9, 2013, Brasov, Romania.
  8. Gavrilović-Grmuša, I., Điporović-Momčilović, M., Popović, M., Popović J., Sergej, M. (2013): Wetting Properties of Beech, Fir and Poplar Interacting with Different Molar-Mass Urea-Formaldehyde Resins. The 9th International Conference „Wood Science and Engineering in the Third Millenium” ICWSE 2013, November 7‒9, 2013, Brasov, Romania.
  9. Popović, M., Điporović-Momčilović, M., Šernek, M., Popović J., Gavrilović-Grmuša, I. (2013): The Influence of Wood Extracts on the Rheological Properties of Urea-Formaldehyde Adhesive During Cure. The 9th International Conference „Wood Science and Engineering in the Third Millenium” ICWSE 2013, November 7‒9, 2013, Brasov, Romania.
  10. Gavrilović-Grmuša, I., Dunky, M., Điporović-Momčilović, M., Popović, M. (2013): Influence of the Degree of Condensation of Urea Formaldehyde (UF) Adhesives on the Penetration Into Wood Tissue and on the Shear Strength of Adhesive Joints. International Conference on Wood Adhesives 2013, October 9‒11, 2013, Toronto, Ontario, Canada.