+

Плоче и компoзити на бази дрвета

Шифра предмета: ДМ2.3111Б
Студијски програм: Технологије, менџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета - Подмодул 2.3 Хемијско механичка прерада дрвета
Врста и ниво студија: Докторске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов: Положени предмети на основним акдемским студијама из Иверица, влакнатица и дрвнопластичних маса и Композита на бази древта.

Овладавање продубљеним знањима из области производње иверица, влакнатица и дрвно-пластичних маса, кроз упоредна истраживања утицаја геометрије дрвних честица, типа адхезива, процесних адитива, параметара пиезотермо обраде и њиховог варирања на унутрашњу структуру, површинске карактеристике и опште особине готовог производа.

Студенти се оспособљавају за креативни ниво решавања проблема у производњи плоча и композита на бази дрвета, уз овладавање софистицираним лабораторијским техникама и „screening“ процедурама потребним за њихов даљи самостални развој. Критичко разматрање материје и избор оптималних решења у циљу самосталног вођења научног и/или развојног истраживања.

Технолошки поступци производње иверица, влакнатица, дрвно-цементних производа и пиезотермопластика у светлу актуелних научних достигнућа. Стање технологија и правци даљег развитка. Коришћење рециклираних и других доступних материјала. Проучавање утицаја геометрије честица и њиховог позиционирања у формираном тепиху на својства готовог производа. Анализа облика (image analyse) честица у функцији њихове активне површине и утрошка адхезива. Истраживање фактора облепљивања унапређеним техникама маркера, флуоресцентне микроскопије и др. Посебне особине производа додатком адитива и/или адхезивних система. Подешавање адхезивних формулација и катализатора у односу на услове пиезотермо обраде, и на крајња својства производа. Проучавање параметара пиезотермо обраде и њиховог варирања на унутрашњу структуру, површинске карактеристике и опште особине готовог производа. High frequency догревање у светлу нових метода. Нови аспекти ламинирања, могућности нових материјала и техника. Микроструктура лома. Унапређени поступци испитивања својстава композитa без лома.