+

Proizvodnja i iskorišćavanje šuma

U sklopu Nastavne baze nalaze se dve Gazdinskke jedinice:
1.    Goč – Gvozdac „A“ (ekonomske šume)
2.    Goč – Gvozdac „B“ ( meliorativna jedinica)
G.J. Goč-Gvozdac „A“, kojoj pripadaju ekonomske šume , sačinjavaju visoke sastojine jele, bukve, hrasta kitnjaka i crnog bora. Ove sastojine po svojoj izgrađenosti , proizvodnom kapacitetu i ekonomskom značaju, čine glavni proizvodni deo šuma Goč-Gvozdac. Ova gazdinska jedinica je svrstana u katagoriju šuma sa posebnom namenom. Slivno područje ove G.J. je veoma bogato pitkom vodom, što u gazdinskim prioritetima ističe vodozaštitnu ulogu ovih šuma. Površina G.J Goč-Gvozdac „A“ je 3074,92 ha, a od toga je 2993,27 ha u državnom posedu.
G.J Goč-Gvozdac „B“ kao meliorativna jedinica ima površinu od 764,24 ha, a od toga unutar granica 139,98 ha privatnig poseda. Vegetacija ove G.J pripada pojasu kitnjakovih šuma. Manji deo površine čine veštački podignute sastojine C. bora, kao i mali deo mešovitih šuma bukve i jele. Uglavnom se radi o šumama sa određenim stepenom devastacije, pa samim tim i podležu meliorativnom tretmanu.
Nastavna baza „Goč-Gvozdac“, kao sastavni deo Centra za nastavno-naučne objekte Šumarskog fakulteta bavi se u okviru gazdovanja šumama i iskorišćavanjem, gajenjem, zaštitom, rasadničkom proizvodnjom, lovstvom, mehaničkom preradom drveta i ostalim radovima na korišćenju opšte korisnih funkcija šuma.
Broj zaposlenih u Nastavnoj Bazi Goč 44.