+

Производња и искоришћавање шума

У склопу Наставне базе налазе се две Газдинскке јединице:
1.    Гоч – Гвоздац „А“ (економске шуме)
2.    Гоч – Гвоздац „Б“ ( мелиоративна јединица)
Г.Ј. Гоч-Гвоздац „А“, којој припадају економске шуме , сачињавају високе састојине јеле, букве, храста китњака и црног бора. Ове састојине по својој изграђености , производном капацитету и економском значају, чине главни производни део шума Гоч-Гвоздац. Ова газдинска јединица је сврстана у катагорију шума са посебном наменом. Сливно подручје ове Г.Ј. је веома богато питком водом, што у газдинским приоритетима истиче водозаштитну улогу ових шума. Површина Г.Ј Гоч-Гвоздац „А“ је 3074,92 hа, а од тога је 2993,27 hа у државном поседу.
Г.Ј Гоч-Гвоздац „Б“ као мелиоративна јединица има површину од 764,24 hа, а од тога унутар граница 139,98 hа приватниг поседа. Вегетација ове Г.Ј припада појасу китњакових шума. Мањи део површине чине вештачки подигнуте састојине Ц. бора, као и мали део мешовитих шума букве и јеле. Углавном се ради о шумама са одређеним степеном девастације, па самим тим и подлежу мелиоративном третману.
Наставна база „Гоч-Гвоздац“, као саставни део Центра за наставно-научне објекте Шумарског факултета бави се у оквиру газдовања шумама и искоришћавањем, гајењем, заштитом, расадничком производњом, ловством, механичком прерадом дрвета и осталим радовима на коришћењу опште корисних функција шума.
Број запослених у Наставној Бази Гоч 44.