+

Специјални резерват природе „Гоч-Гвоздац“

На основу Уредбе Владе Републике Србије бр. 2981, 2014 године шумски комплекс Гоч-Гвоздац је проглашен Специјалним резерватом природе II категорије. У оквиру СРП „Гоч-Гвоздац„ могу се издвојити зоне у којима се спроводе режими заштите I,II,III степена.
Заштићено природно добро обухвата скоро цео слив Гвоздачке реке која се у доњем току зове Брезанска река. Према важећој шумској подели Гоч је подељен је на газдинску јединицу А – горњи ток реке и источни део комплекса (бивше државне шуме) и газдинску јединицу Б – доњи ток реке (бивше комуналне шуме).
Главни водоток Гоча је Гвоздачка, односно Брезанска река, чији слив захвата површину од 43.75 km² са преко 110 евидентираних извора.
Најзаступљенија врста дрвећа у заштићеном природном добру је буква, која у укупној запремини учествује са 52.4%, јела 39.7%, црни бор 5.8%. Иако је незнатно њихово учешће, на овом месту је значајно истаћи присуство у овим шумама племенитих лишћара планинског бреста, и планинског јавора чија је нега, очување и увећење у шумском фонду један од важнијих дугорочних задатака газдовања шумама. У односу на списак реликтних, ендемичних, ретких и угрожених врста на Гочу се јављају: планински јавор (ендемит), Панчићеву оморику – унешена (реликт и ендемит), зеленику (реликт), црни граб (реликт), дивљу трешњу, дивљу јабуку, јасику, брезу, бели јасен (као ретке и угрожене) и дивљу крушку, јаребику, планински брест (као ретке врсте). Наведене врсте (њихова станишта) су обухваћене посебним режимом заштите.

Шумски комплекс чини 25 врста дрвећа, од којих се издвајају ендемит Балканског полуострва – планински јавор и варијетет црног бора. Поред тога посебна реткост на подручју Гоча је и сачувана заједница буково-јелових шума.
Специјални резерват природе насељава и 129 врста птица од којих су 108 гнездарице, затим 20 врста водоземаца и гмизаваца, 27 врста сисара, 555 врста инсеката.
Захваљујући природним одликама, израженом водном богатству и сачуваним остацима раног рударења још из римског периода, ово подручје, поред приоритетне научно-истраживачке функције и полигона наставе за угледно газдовање шумама одликује се туристичким потенцијалом са доминантно здравствено рекреативним карактером. Површина заштићеног природног добра износи 3 957hа 17а 39м2.

Нацрт Плана управљања СРП „Гоч-Гвоздац“ 2023-2032. године