+

Istraživanje / Projekti

Naučni projekti:

 • Naučnoistraživački projekat: „Monitoring i adaptivno upravljanje rizikom u površinskoj eksploataciji mineralnih sirovina”, Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj R. Srbije, (2011‒2016), Šumarski fakultet učesnik u realizaciji projekta, a rukovodilac projekta na Šumarskom fakultetu dr Grozdana Gajić, red. prof.
 • Naučnoistraživački projekat: „Geološka i ekotoksikološka istraživanja u identifikaciji geopatogenih zona toksičnih elemenata u akumulacijama vode za piće – istraživanje metoda i postupaka smanjivanja uticaja biogeohemijskih anomalija”. Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije (2011‒2016), Šumarski fakultet učesnik u realizaciji projekta, a rukovodilac projekta na Šumarskom fakultetu dr Zoran Nikić, red. prof.
 • Naučnoistraživački projekat: „Projekat uticaja geoloških i hidrogeoloških uslova na pojavu destruktivnih erozionih procesa i bujičnih poplava na prostoru Srbije”. Ministarstvo zaštite životne sredine i prostornog planiranja Republike Srbije (2010‒2011). Rukovodilac projekta: dr Zoran Nikić, vanr. prof.
 • Naučnoistraživački projekat: „Tehnologija proizvodnje namenskog sadnog materijala za pošumljavanje degradiranih terena”, Ministarstvo za nauku i tehniku (2008–2011). Rukovodilac projekta dr Grozdana Gajić, red. prof.
 • Naučnoistraživačka studija: „Opravdanosti selektivnog otkopavanja i odlaganja otkrivke” (II faza), Informaciona logistika rekultivacije, revitalizacije, i prostornog uređenja eksploatacionih polja rudnika uglja EPS-a; EPS Direkcija za strategiju i investicije, Rudarsko-geološki fakultet Univerziteta u Beogradu (2005‒2006), Šumarski fakultet učesnik u realizaciji projekta, a rukovodilac projekta na Šumarskom fakultetu dr Grozdana Gajić, van. prof.

 

Projekti i elaborati sa privredom:

 • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja u cilju sagledavanja mogućnosti i uslova zahvatanja podzemnih voda za porebe navodnjavanja arboreturma Šumarskog fakulteta u Beogradu. Univerzitet u Beogradu ‒ Šumarski fakultet, Beograd. April–jul 2016. godine. Rukovodilac: dr Zoran Nikić, red. prof.
 • Elaborat o rezultatima geotehničkih protiverozionih istraživanja za potrebe sanacije terena na lokaciji manastira Petkovica – Šišatovac. Beograd, 2015. Rukovodilac: dr Grozdana Gajić, red. prof.
 • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja u cilju sagledavanja mogućnosti i uslova zahvatanja podzemnih voda za potrebe navodnjavanja u Latvici – opština Arilje. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, Beograd / Udruženje EKO-KAPI, Arilje. Januar–mart 2013. godine. Rukovodilac: dr Zoran Nikić, red. prof.
 • Projekat prilagođavanja rekultivisanog glinokopa G-2 formiranjem ribnjaka za sportsko‑rekreativni ribolov namenjen osobama sa invaliditetom, Beograd, 2010. godine. Rukovodilac: dr Grozdana Gajić , van. prof.
 • Projekat idejnog rešenje sanacije klizišta nastalog u 123-em odeljenju, gazdinske jedinice Sokolja na Goču, Beograd, 2010. godine. Rukovodilac: dr Grozdana Gajić, van. prof.
 • Projekat zaštite dela obale – kosine od erozionih procesa, u zoni pristaništa Bosanski Šamac na reci Savi, Beograd, 2009. god. Rukovodilac: dr Grozdana Gajić, van. prof.
 • Projekat hidrogeoloških istraživanja u cilju iznalaženja niskotemperaturnih geotermalnih voda i utvrđivanja mogućnosti njihove eksploatacije za višenamensku upotrebu u području Gruda–Čajetina. PK „Zlatibor” A.D., Zlatibor. Januar–mart 2009. godine. Rukovodilac: dr Zoran Nikić, vanr. prof.
 • Projekat rekultivacije površinskog kopa opekarske sirovine ležišta „Livade” u Debeljači, Beograd,2008.godina. Rukovodilac dr Grozdana Gajić, van. prof.
 • Projekat vodozahvatnog bunara IEBM-1 za potrebe navodnjavanja farme Slobodana Milenkovića u selu Mršinci, opština Čačak. Farma Slobodan Milenković, Čačak. Avgust–oktobar 2008. godine. Rukovodilac: dr Zoran Nikić, vanr. prof.
 • Projekat zona i mera sanitarne zaštite izvorišta „Bijela česma” na Zlatiboru SO Čajetina. PK „Zlatibor” A.D., Zlatibor. Septembar 2006–februar 2007. godine. Rukovodilac: dr Zoran Nikić, docent.
 • Elaborat o rezervama slabomineralne prirodne izvorske vode kaptiranog izvora „Bijela česma” na Zlatiboru – SO Čajetina. PK „Zlatibor” A.D., Zlatibor. April – avgust 2006. godine. Rukovodilac: dr Zoran Nikić, docent.
 • Fotogeološka analiza rupturnog sklopa istraživanog prostora V-94. PK „Zlatibor” A.D., Zlatibor. Oktobar 2005–april 2006. godine. Rukovodilac: dr Zoran Nikić, docent.
 • Elaborat o rezervama slabomineralne vode iz bunara EBM-1/2000 u Mihajlovcu kod Smedereva. „Matejić 92” d.o.o., Mihajlovac. Novembar 2004–mart 2005. godine. Rukovodilac: dr Zoran Nikić, docent.
 • Geotehnička stabilnost projektovanih zemljanih kosina nasute brane i akumulacije „Brajković” na reci Onjeg, Beograd, 2000. god. Rukovodilac: dr Grozdana Gajić, doc.

Geotehnički uslovi i mere sanacije nestabilnih padina i erozionih procesa na lokaciji za izgradnju kompleksa LOK „Pobeda” u gradu Soči, Rusija, za nivo Generalnog plana, Beograd, oktobra 1997. god. Rukovodilac: dr Grozdana Gajić, asistent.