+

Мастер радови

  • 2016. Ђорђе Продановић: „Водни ресурси карстних врела у сливу Рогавске реке”.
  • 2014. Никола Живановић: „Утицај промене влажности код песковитих земљишта Делиблатске пешчаре на кохезију и угао унутрашњег трења”.
  • 2014. Милена Лекић: „Еколошки аспект уређења и санације комуналних депонија чврстог отпада у различитим хидрогеолошким условима са предлогом биоинжењерских мера”.
  • 2014. Слађана Илијашевић: „Утицај фреатске издани на шумску вегетацију газдинске јединице Рашковица – Смогвица у равном Срему”.
  • 2013. Војин Поповић: „Еколошки услови заштите и коришћења водног ресурса фреатске издани Макишког поља”.
  • 2013. Душан Миолски: „Заштита и комплексно коришћење вода фреатске издани на примеру изворишта ‘Трновче’”.
  • 2012. Саша Петровић: „Карактеристике фреатске издани на подручју равног Срема (од Босута до Јамене)”.
  • 2012. Вања Вукелић: „Геосредина и базни отицај на неким карактеристичним малим и средњим водотоцима у Србији”.
  • 2011. Предраг Радосављевић: „Дренажни системи и квалитет вода фреатске издани у алувиону десне обале Дунава на потезу од Смедерева до Голупца”.