+

Завршни радови

  • 2016. Марко Спасић: „Геотехнички услови пројектовања пољске регулације на простору манастира ‘Петковица’”.
  • 2016. Вукашин Рончевић: „Пројекат дренажног система за санирање ерозионих процеса на подручју манастира Петковица”.
  • 2014. Ђорђе Продановић: „Карактеристике Малог врела – Рогавска река са аспекта заштите и вишенаменског коришћења вода”.
  • 2013. Милена Лекић: „Еколошки инжењеринг и заштита фреатских издани од процедних вода комуналних депонија на примеру депоније ‘Танцош’ – Беочин”.
  • 2013. Никола Живановић: „Геотехничка анализа стабилности обала код микроакумулација”.