+

Истраживање / Пројекти

Научни пројекти:

 • Научноистраживачки пројекат: Groundwater Resources Assessment, Characterization and Environmental-Evaluation – GRACE, Фонд за науку Републике Србије (17.02.2021.-30.09.2023.) Програм сарадње српске науке са дијаспором, Област: Заштита животне средине – хидрогеологија; Координатор: Др Ненад Марић, ванр. проф. Универзитет у Београду – Шумарски факултет, Остали учесници: Др Зоран Никић, ред. проф. у пензији, Универзитет у Београду – Шумарски факултет; Др Александар Првановић, Senior Hydrogeologist, Hull & Associates, Pennsylvania, United States. Абстракт пројекта: Groundwater supplies approximately 80% of public water use in the Republic of Serbia. The project aims to transfer knowledge and experience using LIF and MIP technology in the assessment of groundwater resources contaminated by petroleum hydrocarbons (e.g.  gasoline, diesel fuel, jet fuel), which are the most common subsurface contaminants. The proposed activities will lead to a partnership and collaboration between the University of Belgrade and Hull & Associates, Inc. (United States).
 • Научноистраживачки пројекат: „Мониторинг и адаптивно управљање ризиком у површинској експлоатацији минералних сировина”, Министарство за науку и технолошки развој Р. Србије, (2011‒2016), Шумарски факултет учесник у реализацији пројекта, а руководилац пројекта на Шумарском факултету др Гроздана Гајић, ред. проф.
 • Научноистраживачки пројекат: „Геолошка и екотоксиколошка истраживања у идентификацији геопатогених зона токсичних елемената у акумулацијама воде за пиће – истраживање метода и поступака смањивања утицаја биогеохемијских аномалија”. Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије (2011‒2016), Шумарски факултет учесник у реализацији пројекта, а руководилац пројекта на Шумарском факултету др Зоран Никић, ред. проф.
 • Научноистраживачки пројекат: „Пројекат утицаја геолошких и хидрогеолошких услова на појаву деструктивних ерозионих процеса и бујичних поплава на простору Србије”. Министарство заштите животне средине и просторног планирања Републике Србије (2010‒2011). Руководилац пројекта: др Зоран Никић, ванр. проф.
 • Научноистраживачки пројекат: „Технологија производње наменског садног материјала за пошумљавање деградираних терена”, Министарство за науку и технику (2008–2011). Руководилац пројекта др Гроздана Гајић, ред. проф.
 • Научноистраживачка студија: „Оправданости селективног откопавања и одлагања откривке” (II фаза), Информациона логистика рекултивације, ревитализације, и просторног уређења експлоатационих поља рудника угља ЕПС-а; ЕПС Дирекција за стратегију и инвестиције, Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду (2005‒2006), Шумарски факултет учесник у реализацији пројекта, а руководилац пројекта на Шумарском факултету др Гроздана Гајић, ван. проф.

Пројекти и елаборати са привредом:

 • Пројекат детаљних хидрогеолошких истраживања у циљу сагледавања могућности и услова захватања подземних вода за поребе наводњавања арборетурма Шумарског факултета у Београду. Универзитет у Београду ‒ Шумарски факултет, Београд. Април–јул 2016. године. Руководилац: др Зоран Никић, ред. проф.
 • Елаборат о резултатима геотехничких противерозионих истраживања за потребе санације терена на локацији манастира Петковица – Шишатовац. Београд, 2015. Руководилац: др Гроздана Гајић, ред. проф.
 • Пројекат детаљних хидрогеолошких истраживања у циљу сагледавања могућности и услова захватања подземних вода за потребе наводњавања у Латвици – општина Ариље. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС, Београд / Удружење ЕКО-КАПИ, Ариље. Јануар–март 2013. године. Руководилац: др Зоран Никић, ред. проф.
 • Пројекат прилагођавања рекултивисаног глинокопа Г-2 формирањем рибњака за спортско‑рекреативни риболов намењен особама са инвалидитетом, Београд, 2010. године. Руководилац: др Гроздана Гајић , ван. проф.
 • Пројекат идејног решење санације клизишта насталог у 123-ем одељењу, газдинске јединице Сокоља на Гочу, Београд, 2010. године. Руководилац: др Гроздана Гајић, ван. проф.
 • Пројекат заштите дела обале – косине од ерозионих процеса, у зони пристаништа Босански Шамац на реци Сави, Београд, 2009. год. Руководилац: др Гроздана Гајић, ван. проф.
 • Пројекат хидрогеолошких истраживања у циљу изналажења нискотемпературних геотермалних вода и утврђивања могућности њихове експлоатације за вишенаменску употребу у подручју Груда–Чајетина. ПК „Златибор” А.Д., Златибор. Јануар–март 2009. године. Руководилац: др Зоран Никић, ванр. проф.
 • Пројекат рекултивације површинског копа опекарске сировине лежишта „Ливаде” у Дебељачи, Београд,2008.година. Руководилац др Гроздана Гајић, ван. проф.
 • Пројекат водозахватног бунара ИЕБМ-1 за потребе наводњавања фарме Слободана Миленковића у селу Мршинци, општина Чачак. Фарма Слободан Миленковић, Чачак. Август–октобар 2008. године. Руководилац: др Зоран Никић, ванр. проф.
 • Пројекат зона и мера санитарне заштите изворишта „Бијела чесма” на Златибору СО Чајетина. ПК „Златибор” А.Д., Златибор. Септембар 2006–фебруар 2007. године. Руководилац: др Зоран Никић, доцент.
 • Елаборат о резервама слабоминералне природне изворске воде каптираног извора „Бијела чесма” на Златибору – СО Чајетина. ПК „Златибор” А.Д., Златибор. Април – август 2006. године. Руководилац: др Зоран Никић, доцент.
 • Фотогеолошка анализа руптурног склопа истраживаног простора В-94. ПК „Златибор” А.Д., Златибор. Октобар 2005–април 2006. године. Руководилац: др Зоран Никић, доцент.
 • Елаборат о резервама слабоминералне воде из бунара ЕБМ-1/2000 у Михајловцу код Смедерева. „Матејић 92” д.о.о., Михајловац. Новембар 2004–март 2005. године. Руководилац: др Зоран Никић, доцент.
 • Геотехничка стабилност пројектованих земљаних косина насуте бране и акумулације „Брајковић” на реци Оњег, Београд, 2000. год. Руководилац: др Гроздана Гајић, доц.
 • Геотехнички услови и мере санације нестабилних падина и ерозионих процеса на локацији за изградњу комплекса ЛОК „Победа” у граду Сочи, Русија, за ниво Генералног плана, Београд, октобра 1997. год. Руководилац: др Гроздана Гајић, асистент.