+

Master radovi

  • 2016. Đorđe Prodanović: „Vodni resursi karstnih vrela u slivu Rogavske reke”.
  • 2014. Nikola Živanović: „Uticaj promene vlažnosti kod peskovitih zemljišta Deliblatske peščare na koheziju i ugao unutrašnjeg trenja”.
  • 2014. Milena Lekić: „Ekološki aspekt uređenja i sanacije komunalnih deponija čvrstog otpada u različitim hidrogeološkim uslovima sa predlogom bioinženjerskih mera”.
  • 2014. Slađana Ilijašević: „Uticaj freatske izdani na šumsku vegetaciju gazdinske jedinice Raškovica – Smogvica u ravnom Sremu”.
  • 2013. Vojin Popović: „Ekološki uslovi zaštite i korišćenja vodnog resursa freatske izdani Makiškog polja”.
  • 2013. Dušan Miolski: „Zaštita i kompleksno korišćenje voda freatske izdani na primeru izvorišta ‘Trnovče’”.
  • 2012. Saša Petrović: „Karakteristike freatske izdani na području ravnog Srema (od Bosuta do Jamene)”.
  • 2012. Vanja Vukelić: „Geosredina i bazni oticaj na nekim karakterističnim malim i srednjim vodotocima u Srbiji”.
  • 2011. Predrag Radosavljević: „Drenažni sistemi i kvalitet voda freatske izdani u aluvionu desne obale Dunava na potezu od Smedereva do Golupca”.