+

Inovacioni centar

Centar za ekonomiku, trgovinu i marketing u šumarstvu (CETM)

Inovacioni centar za ekonomiku, trgovinu i marketing u šumarstvu (CETM) osnovan je 21. 5. 2014. godine na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (odluka Saveta Fakulteta 01-3884/1 od 21. 5. 2014).

Rukovodilac Centra je dr Ljiljana Keča, redovni profesor.

Centar se bavi aktuelnim pitanjima u oblasti šumarstva u okviru multidisciplinarnih istraživanja. Centar okuplja istraživače sa svih odseka, koji se sa različitih aspekata bave ekonomijom, marketingom i trgovinom u šumarstvu, kao i srodnim disciplinama u šumarstvu.

Razlozi za osnivanje Centra su bili sledeći:

  • Aktuelnost multidisciplinarnih i aplikativnih istraživanja koja se izučavaju u okviru grupe predmeta ekonomije, trgovine i marketinga u šumarstvu;
  • Značaj povezivanja naučnika, kako u zemlji tako i u inostranstvu, koji se bave sličnom problematikom;
  • Socijalni i ekonomski razvoj nerazvijenih delova Srbije, odnosno pošumljavanja i zapošljavanja stanovništva u ovom sektoru. Uloga Šumarskog fakulteta bila bi da obrazuje buduće inženjere, koji bi se, pored usko stručnih predmeta, orijentisali i na istraživanje i inovacije u domenu: investicionih projekata, istraživanja tržišta, marketinga drveta i ostalih šumskih proizvoda, mikro i makroekonomije u šumarstvu, kao i praktičnih pitanja prometa i trgovine drvetom i ostalim šumskim proizvodima, kako u zemlji tako i u inostranstvu.

Tržište proizvoda šumarstva je mnogostruko veće po obimu od sadašnjeg, što zahteva nova radna mesta. Kao takvo, ono obezbeđuje dovoljno sredstava za istraživanje, razvoj i obrazovanje i stoga je postojanje CETM bitno za razvoj šumarske struke.

Pored naučnih istraživanja, edukacije u oblasti ekonomije, marketinga i trgovine u šumarstvu, Centar bi okupljao kolege iz inostranstva koji se bave sličnim temama, što ima višestruk značaj pogotovo u obrazovanju mladih kolega, šumarskih inženjera i razvoju inovacija u sektoru šumarstva.