+

Иновациони центар

Центар за економику, трговину и маркетинг у шумарству (ЦЕТМ)

Иновациони центар за економику, трговину и маркетинг у шумарству (ЦЕТМ) основан је 21. 5. 2014. године на Шумарском факултету Универзитета у Београду (одлука Савета Факултета 01-3884/1 од 21. 5. 2014).

Руководилац Центра је др Љиљана Кеча, редовни професор.

Центар се бави актуелним питањима у области шумарства у оквиру мултидисциплинарних истраживања. Центар окупља истраживаче са свих одсека, који се са различитих аспеката баве економијом, маркетингом и трговином у шумарству, као и сродним дисциплинама у шумарству.

Разлози за оснивање Центра су били следећи:

  • Актуелност мултидисциплинарних и апликативних истраживања која се изучавају у оквиру групе предмета економије, трговине и маркетинга у шумарству;
  • Значај повезивања научника, како у земљи тако и у иностранству, који се баве сличном проблематиком;
  • Социјални и економски развој неразвијених делова Србије, односно пошумљавања и запошљавања становништва у овом сектору. Улога Шумарског факултета била би да образује будуће инжењере, који би се, поред уско стручних предмета, оријентисали и на истраживање и иновације у домену: инвестиционих пројеката, истраживања тржишта, маркетинга дрвета и осталих шумских производа, микро и макроекономије у шумарству, као и практичних питања промета и трговине дрветом и осталим шумским производима, како у земљи тако и у иностранству.

Тржиште производа шумарства је многоструко веће по обиму од садашњег, што захтева нова радна места. Као такво, оно обезбеђује довољно средстава за истраживање, развој и образовање и стога је постојање ЦЕТМ битно за развој шумарске струке.

Поред научних истраживања, едукације у области економије, маркетинга и трговине у шумарству, Центар би окупљао колеге из иностранства који се баве сличним темама, што има вишеструк значај поготово у образовању младих колега, шумарских инжењера и развоју иновација у сектору шумарства.