+

Менторство

Менторство у одбрани докторских дисертација

2016

Благојевић Велибор: „Едафске карактеристике и типови станишта шума црног бора у Републици Српској“. Ментор: др Милан Кнежевић, ред. проф

Стајић Снежана: „Одређивање шумских фитоценоза Космаја комбиновањем стандардног фитоценолошког метода и фотоинтерпретације“. Ментор: др Раде Цвјетићанин, ред. проф

2015

Еремија Саша: „Генеза, особине и еколошко-производни потенцијал земљишта у шумама букве, јеле и смрче на планини Лисина код Мркоњић Града“. Ментор: др Милан Кнежевић, ред. проф

Новаковић-Вуковић Маријана: „Флористичке карактеристике шума црног и белог бора на серпентиниту и перидотитима у западној и централној Србији“. Ментор: др Раде Цвјетићанин, ред. проф

2014

Костић Олга: „Екофизиолошке карактеристике неких дрвенастих врста биљака и њихов потенцијал за ревитализацију депоније пепела термоелектране „Никола Тесла – А” у Обреновцу“. Ментор: др Милан Кнежевић, ред. проф

Перовић Марко: „Таксономија и утицаји станишта на карактеристике планинског јавора (Acer heldreichii Orph.) у Србији“. Ментор: др Раде Цвјетићанин, ред. проф

2013

Брујић Југослав: „Шумска вегетација Чемернице“. Ментор: др Раде Цвјетићанин, ред. проф

Каповић Маријана: „Шумска земљишта планине Јавор у Републици Српској“. Ментор: др Милан Кнежевић, ред. проф

2011

Кошанин Оливера: „Оподзољено кисело смеђе земљиште у Србији – услови образовања, својства, производни потенцијал и распрострањеност“. Ментор: др Милан Кнежевић, ред. проф

2007

Белановић Снежана: „Еколошки квалитет земљишта брдско-планинског подручја источне Србије“.  Ментор: др Милан Кнежевић, ред. проф

Микић Тодор: „Анализа морфолошких параметара листа дивље трешње (Prunus аvium L.) у Босни и Херцеговини“. Ментор: др Раде Цвјетићанин, ред. проф

2004

Милетић Зоран: „Развој земљишта на одлагалиштима РЕИК Колубара под утицајем шумских култура“. Ментор: др Милан Кнежевић, ред. проф

2002

Ракоњац Љубинко: „Шумска вегетација и њена станишта на Пештерској висоравни као основа за успешно пошумљавање“. Ментор: др Загорка Томић, ред. проф

1999

Вратуша Весна: „Истраживање степена загађености земљишта тешким металима зелених површина Београда и околине“. Ментор: др Милан Кнежевић, ред. проф

Цвјетићанин Раде: „Таксономија и ценоекологија балканског храста китњака (Quercus dalechampii Ten.) на серпентинама централне и западне Србије“. Ментор: др Загорка Томић, ред. проф

1993

Иванишевић Петар: „Утицај својстава земљишта на раст ожиљеница: Populus x euramericana GUINIER (DODE) cl.I-214 и Populus deltoides BARTR. cl. I-69\55 (lux)“. Ментор: др Никола Јовић, ред. проф

1992

Кнежевић Милан: „Промене земљишта под утицајем култура црног бора, смрче и белог бора на разним стаништима у Србији“. Ментор: др Никола Јовић, ред. проф

1971

Авдаловић Вера: „Генеза и особине киселих земљишта СР Србије“. Ментор: др Михајло Антић, ред. проф

1966

Јовић Никола: „Смеђа подзоласта земљишта Србије, њихова генеза и особине“. Ментор: др Михајло Антић, ред. проф

Менторство у одбрани магистарских радова

2014

Вукелић Мићо: „Еколошко-вегетацијске класификација шума храста лужњака на подручју Апатина“. Ментор: др Раде Цвјетићанин, ред. проф

2010

Петрић Ивана: „Морфологија и биоекологија клена (Acer campestre L.) на подручју Ђердапа“. Ментор: др Раде Цвјетићанин, ред. проф

2008

Каповић Маријана: „Дистрична смеђа земљишта-својства, класификација и њихов шумско-еколошки значај у Републици Српској“. Ментор: др Милан Кнежевић, ред. проф

Новаковић Маријана: „Шумска вегетација Црног врха код Прибоја“. Ментор: др Раде Цвјетићанин, ред. проф

2007

Еремија Саша: „Педолошке карактеристике ГЈ „Дубичка гора“ на Мањачи“. Ментор: др Милан Кнежевић, ред. проф

Костић Олга: „Утицај монокултура срмче и дуглазије на педогенезу и својства земљишта на Маљену“. Ментор: др Милан Кнежевић, ред. проф

Перовић Марко: „Таксономске, еколошке и анатомске карактеристике планинског јавора (Acer heldreichii Oprh.) у централној Србији“. Ментор: др Раде Цвјетићанин, ред. проф

2004

Милићевић Милорад: „Варијавилност и међузависност основних особина смеђих земљишта Бирчанско-Романијског подручја“. Ментор: др Милан Кнежевић, ред. проф

2003

Брујић Југослав: „Шумска вегетација сјеверног дијела планине Узломац код Бање Луке“. Ментор: др Загорка Томић, ред. проф

2001

Кошанин Оливера: „Улога органске материје у еволуцији морфологије земљишта у оквиру А-C стадије на Делиблатској пешчари“. Ментор: др Милан Кнежевић, ред. проф

1994

Милетић Зоран: „Промене својстава земљишта као последица чисте сече шуме китњака и граба и шуме сладуна и цера на Иверку“. Ментор: др Никола Јовић, ред. проф

1991

Иванишевић Петар: „Ефекти ђубрења у производњи садница топола на алувијалним земљиштима средњег Подунавља“. Ментор: др Никола Јовић, ред. проф

1988

Цвјетићанин Раде: „Китњак на серпентинитима Гоча-распрострањење и екологија“. Ментор: др Загорка Томић, ред. проф

1982

Кнежевић Милан: „Динамика органске материје и њен утицај на земљишта у различитим еколошким јединицама на Маглешу“. Ментор: др Никола Јовић, ред. проф

1964

Јовић Никола: „Карактеристике киселих хумусно силикатних и посмеђених киселих хумусно силикатних земљишта у асоцијацији Piceetum excelsaе Serbicum silicicolum на Копаонику“. Ментор: др Михајло Антић, ред. проф

Менторство у одбрани мастер радова

2016

Јовановић Марко: „Опште карактеристике антропогених земљишта и упоредна анализа неких система класификације“. Ментор: др Оливера Кошанин, доцент

Оташевић Драган: „Еколошка класификација шума молике у ГЈ „Бабина гора-Ваганица-Шиповица“ у Црној Гори“. Ментор: др Милан Кнежевић, ред. проф

Тошић Соња: „Еколошко-вегетацијске карактеристике заштићеног подручја „Велика Плећ-Вражији Вир“. Ментор: др Милан Кнежевић, ред. проф

2015

Бићанин Милан: „Типолошка припадност и стање вештачки подигнутих састојина ГЈ „Липовица““. Ментор: др Рајко Милошевић, ванр. проф

Газдић Јелица: „Едафско-вегетацијске карактеристике букових шума у Националном парку Ловћен“. Ментор: др Оливера Кошанин, доцент

Милићевић Драгана: „Фитоценозе и земљишта на подручју Г.Ј. „Губеревачке шуме”“. Ментор: др Раде Цвјетићанин, ред. проф

Миловић Славко: „Еколошке и флористичке карактеристике заједнице букве са божиковином (Ilici-Fagetum montanum Gaj. 1979.) на Јеловој Гори“. Ментор: др Раде Цвјетићанин, ред. проф

Николић Невена: „Типови обешумљених станишта на подручју Златибора“. Ментор: др Оливера Кошанин, доцент

Николић Радослава: „Шумска вегетација и земљишта Бојчинске шуме“. Ментор: др Раде Цвјетићанин, ред. проф

Рудинац Иван: „Типови обешумљених и деградираних станишта на серпентинитима Гоча“.Ментор: др Оливера Кошанин, доцент

Ратковић Антонио: „Еколошки типови шума храста лужњака на подручју ревира Штрбац у ГЈ „Колут-Козара“. Ментор: др Милан Кнежевић, ред. проф

Петровић Милан: „Карактеристике земљишта пожаришта у ГЈ „Гокчаница“, шумска управа „Ушће““. Ментор: др Милан Кнежевић, ред. проф

Плавшић Јелена: „Сукцесија вегетације на пожаришту на територији Г.Ј. „Гокчаница”“. Ментор: др Раде Цвјетићанин, ред. проф

Цветковић Теодора: „Анализа флористичког састава шумских екосистема газдинске јединице „Купинске греде”“. Ментор: др Марко Перовић, доцент

2014

Гвоздић Ђуро: „Шумска вегетација и земљишта Бешњаје код Крагујевца“. Ментор: др Раде Цвјетићанин, ред. проф

Грабеж Далибор: „Еколошко-вегетацијске карактеристике букових шума Привредне јединице „Козара‒Врбашка” у Републици Српској“. Ментор: др Раде Цвјетићанин, ред. проф

Трифуновић Наташа: „Педолошке карактеристике одлагалишта површинског копа „Ћириковац“ и процеса природне обнове вегетације“. Ментор: др Милан Кнежевић, ред. проф

Цвијетић Горана: „Вегетацијске и едафске карактеристике шума бијелог бора ГЈ „Романија-Гласинац““. Ментор: др Милан Кнежевић, ред. проф

Цвијетић Горана: „Вегетацијске и едафске карактеристике у шумама бијелог бора на подручју П.Ј. „Романија‒Гласинац”“. Ментор: др Раде Цвјетићанин, ред. проф

2013

Милутиновић Јелена: „Еколошко-вегетацијске карактеристике Г.Ј „Трешња“ на Авали“. Ментор: др Милан Кнежевић, ред. проф

Миљковић Ведрана: „Еколошко-вегетацијска класификација шума Космаја“. Ментор: др Раде Цвјетићанин, ред. проф

Миљковић Чедо: „Еколошка класификација необраслих површина на планини Столови и предлог за њихово пошумљавање“. Ментор: др Милан Кнежевић, ред. проф

2012

Милашиновић Младен: „Флористичке карактеристике шумске вегетације на кречњацима планине Козаре“. Ментор: др Раде Цвјетићанин, ред. проф

2011

Гуњевић Бранислава: „Флористичке карактеристике шума црног бора и храста китњака на перидотитима на подручју П.Ј. „Мала Усора” у Републици Српској“. Ментор: др Раде Цвјетићанин, ред. проф

2010

Кутић Александра: „Еколошка класификација шума Ревира „Гозна“ код Челинца. Ментор: др Милан Кнежевић, ред. проф

Ступар Владимир: „Еколошко-флористичке карактеристике шума храста лужњака на крашким теренима код Босанског Петровца“. Ментор: др Раде Цвјетићанин, ред. проф

Шурлан Младен: „Еколошка класификација шума питомог кестена привредне јединице „Пастирево” код Костајнице“. Ментор: др Раде Цвјетићанин, ред. проф