+

Mentorstvo

Mentorstvo u odbrani doktorskih disertacija

2021

Tepavac Aleksandar: „Varijabilnost osobina zemljišta i definisanje tipova šumskih staništa u poloju reke Save na području ŠU Morović“. Mentor: dr Milan Knežević, red. prof.
Gazdić Milan: „Edafsko-stanišne karakteristike šuma jele (Abies alba Mill.) u severnoj Crnoj Gori“. Mentor: dr Milan Knežević, red. prof.

2018

Kneginjić Igor: „Geneza, osobine i proizvodni potencijal šumskih zemljišta na Kozari“. Mentor: dr Milan Knežević, red. prof.

2016

Blagojević Velibor: „Edafske karakteristike i tipovi staništa šuma crnog bora u Republici Srpskoj“. Mentor: dr Milan Knežević, red. prof.
Stajić Snežana: „Određivanje šumskih fitocenoza Kosmaja kombinovanjem standardnog fitocenološkog metoda i fotointerpretacije“. Mentor: dr Rade Cvjetićanin, red. prof.

2015

Eremija Saša: „Geneza, osobine i ekološko-proizvodni potencijal zemljišta u šumama bukve, jele i smrče na planini Lisina kod Mrkonjić Grada“. Mentor: dr Milan Knežević, red. prof.
Novaković-Vuković Marijana: „Florističke karakteristike šuma crnog i belog bora na serpentinitu i peridotitima u zapadnoj i centralnoj Srbiji“. Mentor: dr Rade Cvjetićanin, red. prof.

2014

Kostić Olga: „Ekofiziološke karakteristike nekih drvenastih vrsta biljaka i njihov potencijal za revitalizaciju deponije pepela termoelektrane „Nikola Tesla – A” u Obrenovcu“. Mentor: dr Milan Knežević, red. prof.
Perović Marko: „Taksonomija i uticaji staništa na karakteristike planinskog javora (Acer heldreichii Orph.) u Srbiji“. Mentor: dr Rade Cvjetićanin, red. prof.

2013

Brujić Jugoslav: „Šumska vegetacija Čemernice“. Mentor: dr Rade Cvjetićanin, red. prof.
Kapović Marijana: „Šumska zemljišta planine Javor u Republici Srpskoj“. Mentor: dr Milan Knežević, red. prof.

2011

Košanin Olivera: „Opodzoljeno kiselo smeđe zemljište u Srbiji – uslovi obrazovanja, svojstva, proizvodni potencijal i rasprostranjenost“. Mentor: dr Milan Knežević, red. prof.

2007

Belanović Snežana: „Ekološki kvalitet zemljišta brdsko-planinskog područja istočne Srbije“.  Mentor: dr Milan Knežević, red. prof.
Mikić Todor: „Analiza morfoloških parametara lista divlje trešnje (Prunus avium L.) u Bosni i Hercegovini“. Mentor: dr Rade Cvjetićanin, red. prof.

2004

Miletić Zoran: „Razvoj zemljišta na odlagalištima REIK Kolubara pod uticajem šumskih kultura“. Mentor: dr Milan Knežević, red. prof

2002

Rakonjac Ljubinko: „Šumska vegetacija i njena staništa na Pešterskoj visoravni kao osnova za uspešno pošumljavanje“. Mentor: dr Zagorka Tomić, red. prof

1999

Vratuša Vesna: „Istraživanje stepena zagađenosti zemljišta teškim metalima zelenih površina Beograda i okoline“. Mentor: dr Milan Knežević, red. prof.
Cvjetićanin Rade: „Taksonomija i cenoekologija balkanskog hrasta kitnjaka (Quercus dalechampii Ten.) na serpentinama centralne i zapadne Srbije“. Mentor: dr Zagorka Tomić, red. prof.

1993

Ivanišević Petar: „Uticaj svojstava zemljišta na rast ožiljenica: Populus x euramericana GUINIER (DODE) cl.I-214 i Populus deltoides BARTR. cl. I-69\55 (lux)“. Mentor: dr Nikola Jović, red. prof.

1992

Knežević Milan: „Promene zemljišta pod uticajem kultura crnog bora, smrče i belog bora na raznim staništima u Srbiji“. Mentor: dr Nikola Jović, red. prof.

1971

Avdalović Vera: „Geneza i osobine kiselih zemljišta SR Srbije“. Mentor: dr Mihajlo Antić, red. prof.

1966

Jović Nikola: „Smeđa podzolasta zemljišta Srbije, njihova geneza i osobine“. Mentor: dr Mihajlo Antić, red. prof.

Mentorstvo u odbrani magistarskih radova

2014

Vukelić Mićo: „Ekološko-vegetacijske klasifikacija šuma hrasta lužnjaka na području Apatina“. Mentor: dr Rade Cvjetićanin, red. prof.

2010

Petrić Ivana: „Morfologija i bioekologija klena (Acer campestre L.) na području Đerdapa“. Mentor: dr Rade Cvjetićanin, red. prof.

2008

Kapović Marijana: „Distrična smeđa zemljišta-svojstva, klasifikacija i njihov šumsko-ekološki značaj u Republici Srpskoj“. Mentor: dr Milan Knežević, red. prof.
Novaković Marijana: „Šumska vegetacija Crnog vrha kod Priboja“. Mentor: dr Rade Cvjetićanin, red. prof.

2007

Eremija Saša: „Pedološke karakteristike GJ „Dubička gora“ na Manjači“. Mentor: dr Milan Knežević, red. prof.
Kostić Olga: „Uticaj monokultura srmče i duglazije na pedogenezu i svojstva zemljišta na Maljenu“. Mentor: dr Milan Knežević, red. prof.
Perović Marko: „Taksonomske, ekološke i anatomske karakteristike planinskog javora (Acer heldreichii Oprh.) u centralnoj Srbiji“. Mentor: dr Rade Cvjetićanin, red. prof.

2004

Milićević Milorad: „Varijavilnost i međuzavisnost osnovnih osobina smeđih zemljišta Birčansko-Romanijskog područja“. Mentor: dr Milan Knežević, red. prof.

2003

Brujić Jugoslav: „Šumska vegetacija sjevernog dijela planine Uzlomac kod Banje Luke“. Mentor: dr Zagorka Tomić, red. prof.

2001

Košanin Olivera: „Uloga organske materije u evoluciji morfologije zemljišta u okviru A-C stadije na Deliblatskoj peščari“. Mentor: dr Milan Knežević, red. prof.

1994

Miletić Zoran: „Promene svojstava zemljišta kao posledica čiste seče šume kitnjaka i graba i šume sladuna i cera na Iverku“. Mentor: dr Nikola Jović, red. prof.

1991

Ivanišević Petar: „Efekti đubrenja u proizvodnji sadnica topola na aluvijalnim zemljištima srednjeg Podunavlja“. Mentor: dr Nikola Jović, red. prof.

1988

Cvjetićanin Rade: „Kitnjak na serpentinitima Goča-rasprostranjenje i ekologija“. Mentor: dr Zagorka Tomić, red. prof.

1982

Knežević Milan: „Dinamika organske materije i njen uticaj na zemljišta u različitim ekološkim jedinicama na Maglešu“. Mentor: dr Nikola Jović, red. prof.

1964

Jović Nikola: „Karakteristike kiselih humusno silikatnih i posmeđenih kiselih humusno silikatnih zemljišta u asocijaciji Piceetum excelsae Serbicum silicicolum na Kopaoniku“. Mentor: dr Mihajlo Antić, red. prof.

Mentorstvo u odbrani master radova

2021

Selena Ilić: „Taksonomske i ekološke karakteristike ruzmarinolisne vrbe (Salix rosmarinifolia) u Vojvodini“. Mentor: dr Marko Perović, vanr. prof.
Jelić Ivana: „Ekološko-vegetacijske karakteristike hrastovih šuma na području Avale“. Mentor: dr Milan Knežević, red. prof.

2020

Đurović Igor: „Vegetacijsko-ekološki tipovi šuma jele i smrče u privrednoj jedinici „Kaljina-Bioštica“. Mentor: dr Rade Cvjetićanin, red. prof.
Šobić Novak: „Vegetacijsko-ekološki tipovi šuma bukve u privrednoj jedinici „Kaljina-Bioštica““. dr Milan Knežević, red. prof.
Stojanović Radisav: „Tipovi šumskih staništa G.J. „Šajkaška“ na području ŠU Titel“. Mentor: dr Milan Knežević, red. prof.
Zoranović Nikola: „Morfološke i ekološke karakteristike planinskog javora (Acer heldreichii Orph.) na Jahorini“. Mentor: dr Marko Perović, vanr. prof.
Radovanović Miodrag: „Tipovi šumskih staništa neobraslih površina G.J. „Kikinda“ na teritoriji opštine Kikinda“. Mentor: dr Milan Knežević, red. prof.

2019

Antonijević Andreja: „Fizičko-hemijska svojstva i sadržaj teških metala u flotacijskoj jalovini deponije RIF „Kopaonik“ u Leposaviću“. Mentor: dr Milan Knežević, red. prof.
Grujić Miroslav: „Tipovi staništa neobraslih i degradiranih šumskih površina na području P.J. „Udrč-Kamenica“ Š.U. Zvornik“. Mentor: dr Milan Knežević, red. prof.
Đogić Jovana: „Vegetacijsko-ekološke karakteristike Pančićeve omorike (Picea omorika /Panč/ Purkyne) na nalazištu Tijesni Do kod Milića u Republici Srpskoj“. Mentor: dr Rade Cvjetićanin, red. prof.

2018

Karaklić Velisav: „Vegetacijsko-ekološke karakteristike acidofilnih šuma bukve na području Jelove Gore“. Mentor: dr Rade Cvjetićanin, red. prof.

2017

Spaić Jovana: „Ekološke karakteristike i potencijalna vegetacija područja Tvrdoš kod Trebinja“. Mentor: dr Marko Perović, docent
Antić Mladen: „Tipološka pripadnost veštački podignutih sastojina u G.J. „Stepin Lug“. Mentor: dr Rajko Milošević, vanr. prof.
Dragojlović Katarina: „Ekološko-vegetacijske karakteristike šuma bukve u G.J. „Radočelo-Crepuljnik“. Mentor: dr Milan Knežević, red. prof.
Ljubičić Janko: „Ekološko-florističke karakteristike zaštićenog prirodnog dobra „Park šuma Topčider““. Mentor: dr Milan Knežević, red. prof.
Radivojević Stefan: „Edafske karakteristike Topčiderskog i Hajd parka“. Mentor: dr Olivera Košanin, vanr. prof.

2016

Jovanović Marko: „Opšte karakteristike antropogenih zemljišta i uporedna analiza nekih sistema klasifikacije“. Mentor: dr Olivera Košanin, docent
Otašević Dragan: „Ekološka klasifikacija šuma molike u GJ „Babina gora-Vaganica-Šipovica“ u Crnoj Gori“. Mentor: dr Milan Knežević, red. prof.
Tošić Sonja: „Ekološko-vegetacijske karakteristike zaštićenog područja „Velika Pleć-Vražiji Vir“. Mentor: dr Milan Knežević, red. prof.

2015

Bićanin Milan: „Tipološka pripadnost i stanje veštački podignutih sastojina GJ „Lipovica““. Mentor: dr Rajko Milošević, vanr. prof.
Gazdić Jelica: „Edafsko-vegetacijske karakteristike bukovih šuma u Nacionalnom parku Lovćen“. Mentor: dr Olivera Košanin, docent
Milićević Dragana: „Fitocenoze i zemljišta na području G.J. „Guberevačke šume”“. Mentor: dr Rade Cvjetićanin, red. prof.
Milović Slavko: „Ekološke i florističke karakteristike zajednice bukve sa božikovinom (Ilici-Fagetum montanum Gaj. 1979.) na Jelovoj Gori“. Mentor: dr Rade Cvjetićanin, red. prof.
Nikolić Nevena: „Tipovi obešumljenih staništa na području Zlatibora“. Mentor: dr Olivera Košanin, docent
Nikolić Radoslava: „Šumska vegetacija i zemljišta Bojčinske šume“. Mentor: dr Rade Cvjetićanin, red. prof.
Rudinac Ivan: „Tipovi obešumljenih i degradiranih staništa na serpentinitima Goča“.Mentor: dr Olivera Košanin, docent
Ratković Antonio: „Ekološki tipovi šuma hrasta lužnjaka na području revira Štrbac u GJ „Kolut-Kozara“. Mentor: dr Milan Knežević, red. prof.
Petrović Milan: „Karakteristike zemljišta požarišta u GJ „Gokčanica“, šumska uprava „Ušće““. Mentor: dr Milan Knežević, red. prof.
Plavšić Jelena: „Sukcesija vegetacije na požarištu na teritoriji G.J. „Gokčanica”“. Mentor: dr Rade Cvjetićanin, red. prof.
Cvetković Teodora: „Analiza florističkog sastava šumskih ekosistema gazdinske jedinice „Kupinske grede”“. Mentor: dr Marko Perović, docent

2014

Gvozdić Đuro: „Šumska vegetacija i zemljišta Bešnjaje kod Kragujevca“. Mentor: dr Rade Cvjetićanin, red. prof.
Grabež Dalibor: „Ekološko-vegetacijske karakteristike bukovih šuma Privredne jedinice „Kozara‒Vrbaška” u Republici Srpskoj“. Mentor: dr Rade Cvjetićanin, red. prof.
Trifunović Nataša: „Pedološke karakteristike odlagališta površinskog kopa „Ćirikovac“ i procesa prirodne obnove vegetacije“. Mentor: dr Milan Knežević, red. prof.
Cvijetić Gorana: „Vegetacijske i edafske karakteristike u šumama bijelog bora na području P.J. „Romanija‒Glasinac”“. Mentor: dr Rade Cvjetićanin, red. prof.

2013

Milutinović Jelena: „Ekološko-vegetacijske karakteristike G.J „Trešnja“ na Avali“. Mentor: dr Milan Knežević, red. prof.
Miljković Vedrana: „Ekološko-vegetacijska klasifikacija šuma Kosmaja“. Mentor: dr Rade Cvjetićanin, red. prof.
Miljković Čedo: „Ekološka klasifikacija neobraslih površina na planini Stolovi i predlog za njihovo pošumljavanje“. Mentor: dr Milan Knežević, red. prof.

2012

Milašinović Mladen: „Florističke karakteristike šumske vegetacije na krečnjacima planine Kozare“. Mentor: dr Rade Cvjetićanin, red. prof.

2011

Gunjević Branislava: „Florističke karakteristike šuma crnog bora i hrasta kitnjaka na peridotitima na području P.J. „Mala Usora” u Republici Srpskoj“. Mentor: dr Rade Cvjetićanin, red. prof.

2010

Kutić Aleksandra: „Ekološka klasifikacija šuma Revira „Gozna“ kod Čelinca. Mentor: dr Milan Knežević, red. prof.
Stupar Vladimir: „Ekološko-florističke karakteristike šuma hrasta lužnjaka na kraškim terenima kod Bosanskog Petrovca“. Mentor: dr Rade Cvjetićanin, red. prof.
Šurlan Mladen: „Ekološka klasifikacija šuma pitomog kestena privredne jedinice „Pastirevo” kod Kostajnice“. Mentor: dr Rade Cvjetićanin, red. prof.