+

Pedološka laboratorija

Pedološka laboratorija postoji i radi skoro 70 godina. Laboratorija pripada Katedri ekologije šuma. Pored naučno-istraživačkog rada, u Laboratoriji se vrši priprema i izvođenje laboratorijskih vežbi iz predmeta Pedologija i Ishrana bilja, sa studentima: Odseka za šumarstvo, Odseka za ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa i Odseka za pejzažnu arhitekturu. Usluge pedološke laboratorije koriste studenti svih nivoa studija, pri izradi završnih i diplomskih-master radova, kao i pri izradi doktorskih disertacija.

Pedološka laboratorija pruža usluge i trećim licima. U pedološkoj laboratoriji može se ispitati set sledećih fizičkih i hemijskih osobina zemljišta:  vodne osobine i vodni kapaciteti zemljišta, specifične mase zemljišta, granulometrijski sastav (tekstura), hemijsku reakciju zemljišta, karakteristike adsorptivnog kompleksa, sadržaj i sastav humusa, sadržaj kalcijum karbonata, sadržaj ukupnog azota, sadržaj lakopristupačnog fosfora i kalijuma.

Pored laboratorijskih usluga bavimo se i terenskim proučavanjima i uzorkovanjem zemljišta. Takođe pružamo i usluge analize i davanja stručnog mišljenja o fizičko-hemijskim osobinama zemljišta, plodnosti zemljišta, mogućnostima melioracije zemljišta, izbor vrsta za pošumljavanje itd.

Lica za kontakt:  dr Olivera Košanin