+

Aktuelnosti

O KATEDRI

Katedra semenarstva, rasadničarstva i pošumljavanja predstavlja jednu od sedam organizacionih jedinica Odseka za šumarstvo Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Katedru čine dva redovna profesora, jedan vanredni profesor, tri asistenta, jedan viši naučni saradnik, jedan naučni saradnik i tri laboranta. U okviru Katedre nalazi se Laboratorija za ispitivanje semena i sadnica, Laboratorija za anatomiju drveta, Laboratorija za biotehnologiju i Centar za monitoring i konzervaciju šumskih genetičkih resursa.

Nastavnici i saradnici Katedre pokrivaju veći broj naučnih disciplina koje pripadaju užoj naučnoj oblasti Semenarstvo, rasadničarstvo i pošumljavanje. Nastava se izvodi na sva tri nivoa studija (osnovne, master i doktorske) i obuhvata sledeće oblasti: botaniku, anatomiju drveta, lekovito bilje, šumarsku genetiku, oplemenjivanje biljaka, oplemenjivanje ukrasnih biljaka, konzervaciju šumskih genetičkih resursa, semenarstvo, rasadničarstvo, pošumljavanje i bioremedijaciju. Od školske 2014/15. godine Katedra uvodi novi modul na master akademskim studijama, studijskog programa Šumarstvo, pod nazivom: Biljna proizvodnja i konzervacija šumskih genetičkih resursa, čime se akcenat stavlja na savremene tendencije, kako u šumarstvu, tako i u zaštiti životne sredine.

Katedra ima lidersku poziciju u naučnoistraživačkom i stručnom radu iz oblasti biotehnologije u šumarstvu, što se najbolje ogleda u realizaciji velikog broja projekata, koji su finansirani od strane Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ‒ Uprave za šume, Ministarstva za zaštitu životne sredine, JP „Srbijašume”, Sekretarijata za zaštitu životne sredine grada Beograda, itd. U poslednjih deset godina realizovana su 22 domaća projekta. U istom periodu, nastavnici i saradnici su učestvovali u realizaciji 6 projekata u okviru programa European Cooperation in Science and Technology: COST Action 52 (2008-2010); FPS COST Action FP0801 (2008-2012); COST Action FP0905 (2010-2014); COST Action ES1101 (2011-2014); FPS COST Action FP1305 (2014-2018); FPS COST Action FP1103 (2012-2016).  

Mentorski rad na svim nivoima studija je sastavni deo nastavničkih aktivnosti, koji na Katedri ima dugu tradiciju. Duga istorija, tokom koje su se njeni predmeti razvijali i novi formirali, govori o radu i posvećenosti onih koji su je činili i danas čine.