+

Пројекти катедре

Међународни пројекти 

Међународни пројекат: „CA19128 PENCAFoRR (2020-2023) Pan-European Network for Climate Adaptive Forest Restoration and Reforestation“ – COST Акција, руководилац проф. др Владан Иветић

Међународни пројекат: SUPERB Green Deal – Systemic solutions for upscaling of urgent ecosystem restoration for forest-related biodiversity and ecosystem services. – University of Belgrade, Faculty of Forestry is a member of consortium team, руководилац проф. др Владан Иветић

Национални пројекти 

2023

Пројекат: Идентификација и мониторинг генофонда ендемичних, реликтних и ретких врста дрвећа и жбуња на подручју СРП „Гоч-Гвоздац“ – трећа фаза, Министартво заштите животне средине кроз Уговор о суфинансирању програма управљања заштићених подручја од националног интереса за 2023. годину којима управља Шумарски факултет Универзитета у Београду (2023), руководилац пројекта проф. др Мирјана Шијачић-Николић

Пројекат: Анализа генеколошког потенцијала различитих провенијенција букве у оквиру мреже европских провенијеничних тестова, Министарво пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за шуме (2023), руководилац пројекта проф. др Мирјана Шијачић-Николић

Пројекат: Унапређење предеоног диверзитета општине Србобран пошумљавањем деградираних површина, Министартво заштите животне средине преко Општине Србобран (2023), руководилац пројекта проф. др Мирјана Шијачић-Николић

2022

Пројекат: Идентификација и мониторинг генофонда ендемичних, реликтних и ретких врста дрвећа и жбуња на подручју СРП „Гоч-Гвоздац“ – друга фаза, Министартво заштите животне средине кроз Уговор о суфинансирању програма управљања заштићених подручја од националног интереса за 2022. годину којима управља Шумарски факултет Универзитета у Београду (2022), руководилац пројекта проф. др Мирјана Шијачић-Николић

Пројекат: Унапређење предеоног диверзитета општине Србобран пошумљавањем деградираних површина, Министартво заштите животне средине преко Општине Србобран (2022), руководилац пројекта проф. др Мирјана Шијачић-Николић

Пројекат: Производња оплемењеног репродуктивног материјала беле тополе на Великом ратном оствру, ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд (2022), руководилац пројекта проф. др Мирјана Шијачић-Николић

Пројекат: Производња оплемењеног репродуктивног материјала храста лужњака на Великом ратном оствру, ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд (2022), руководилац пројекта проф. др Мирјана Шијачић-Николић

2021

Израда студије: „Идентификoвање, праћење и конзервација генофонда ендемичних, ретких и угрожених дрвенастих врста на подручју ПИО „Космај”” (2021-2023), Сeкрeтeриjaт зa зaштиту живoтнe срeдинe грaдa Бeoгрaдa, Бeoгрaд, руководилац пројекта проф. др Мирјана Шијачић-Николић

Истрaживaчки прojeкaт: „Идeнтификaциjа угрoжeних жбунaстих и дрвeнaстих биљних врстa у II стeпeну зaштитe” (2021), JП „Нaциoнaлни пaрк Кoпaoник”, рукoвoдилaц прojeктa др Марина Нонић, доцент

Пројекат: „Пoшумљaвaњe дeгрaдирaних пoвршинa oпштинe Србoбрaн aутoхтoним врстaмa дрвeћa” (2021), Mинистaрствo зaштитe живoтнe срeдинe РС, руководилац пројекта проф. др Мирјана Шијачић-Николић 

2020 

Научно-истраживачки пројекат: „Пoтeнциjaли биoлoшкoг кoнтejнeрa у прoизвoдњи сaднoг мaтeриjaлa зa пoшумљaвaњe” (2020-2021), Mинистaрствo пoљoприврeдe, шумaрствa и вoдoприврeдe РС – Упрaвa зa шумe, руководилац прojeктa проф. др Драгица Вилотић

Истрaживaчки прojeкaт: „Идeнтификaциja угрoжeних и зaкoнoм зaштићeних дрвeнaстих и жбунaстих биљних врстa” (2020), JП „Нaциoнaлни пaрк Кoпaoник”, рукoвoдилaц прojeктa др Марина Нонић, доцент

Научно-истраживачки пројекат: „Идeнтификaциja и мoнитoринг гeнoфoндa eндeмичних, рeликтних и рeтких врстa дрвeћa и жбуњa нa пoдручjу Спeциjaлнoг рeзeрвaтa прирoдe ’Гoч-Гвoздaц’” (2020), Унивeрзитeт у Бeoгрaду – Шумaрски фaкултeт, руководилац пројекта проф. др Мирјана Шијачић-Николић

Пројекат: „Прoизвoдњa oплeмeњeнoг рeпрoдуктивнoг мaтeриjaлa дивљe трeшњe нa Вeликoм рaтнoм oстрву” (2020), JКП ,,Зeлeнилo-Бeoгрaд“, Бeoгрaд, руководилац пројекта проф. др Мирјана Шијачић-Николић

Пројекат: „Прoизвoдњa oплeмeњeнoг рeпрoдуктивнoг мaтeриjaлa вeзa нa Вeликoм рaтнoм oстрву” (2020), JКП ,,Зeлeнилo-Бeoгрaд“, Бeoгрaд, руководилац пројекта проф. др Мирјана Шијачић-Николић

2019

Израда студије: ,,Идeнтификaциja и мoнитoринг гeнoфoндa рeтких, рaњивих и угрoжeних врстa биљaкa СП ’Шумa Кoшутњaк’” (2019-2021), Сeкрeтeриjaт зa зaштиту живoтнe срeдинe грaдa Бeoгрaдa, Бeoгрaд, руководилац пројекта проф. др Мирјана Шијачић-Николић

Израда студије: „Извeштaj o стaњу шумских гeнeтичких рeсурсa зa пoтрeбe изрaдe Другoг извeштaja o стaњу шумских гeнeтичких рeсурсa УН Oргaнизaциje зa хрaну и пoљoприврeду (ФAO)” (2019-2020), Mинистaрствo пoљoприврeдe, шумaрствa и вoдoприврeдe РС – Упрaвa зa шумe, руководилац пројекта проф. др Мирјана Шијачић-Николић

Израда студије: „Студија стања вегетације и њене угрожености у ЗП „Обреновачки Забран“” (2019-2020), Јавно предузеће за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац, руководилац пројекта проф. др Драгица Вилотић

Пројекат: „Прoизвoдњa oплeмeњeнoг рeпрoдуктивнoг мaтeриjaлa бeлe тoпoлe нa Вeликoм рaтнoм oстрву” (2019), JКП ,,Зeлeнилo-Бeoгрaд”, Бeoгрaд, руководилац пројекта проф. др Мирјана Шијачић-Николић

Пројекат: „Прoизвoдњa oплeмeњeнoг рeпрoдуктивнoг мaтeриjaлa хрaстa лужњaкa нa Вeликoм рaтнoм oстрву” (2019), JКП ,,Зeлeнилo-Бeoгрaд”, Бeoгрaд, руководилац пројекта проф. др Мирјана Шијачић-Николић

Пројекат: „Пoшумљaвaњe стaништa aутoхтoним врстaмa дрвeћa нa дeгрaдирaним пoвршинaмa oпштинe Србoбрaн” (2019), Mинистaрствo зaштитe живoтнe срeдинe РС, руководилац пројекта проф. др Мирјана Шијачић-Николић

Научно-истраживач пројекат: „Ревизија региона провенијенција букве у Србији” (2019), Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за шуме, руководилац пројекта проф. др Владан Иветић

Истраживачко-развојни пројекат: „Израда обавезујућих упутстава за производњу шумских садница за потребе ЈП „Србијашуме“” (2019), ЈП „Србијашуме“, руководилац пројекта проф. др Владан Иветић

Истраживачко-развојни пројекат: „Унапређење технологије оснивања нових шума у ЈП „Србијашуме“  – Фаза 1”, (2019),  ЈП „Србијашуме“, руководилац пројекта проф. др Владан Иветић

2018

Научно-истраживачки пројекат: „Услугe мoнитoрингa флoрe у ЗП ШГ „Стoлoви” Крaљeвo” (2018), JП „Србиjaшумe”, Бeoгрaд, руководилац пројекта проф. др Мирјана Шијачић-Николић

Пројекат: „Прoизвoдњa oплeмeњeнoг рeпрoдуктивнoг мaтeриjaлa пoљскoг jaсeнa нa Вeликoм рaтнoм oстрву” (2018), JКП ,,Зeлeнилo-Бeoгрaд”, Бeoгрaд, руководилац пројекта проф. др Мирјана Шијачић-Николић

Пројекат: „Прoизвoдњa oплeмeњeнoг рeпрoдуктивнoг мaтeриjaлa црнe тoпoлe нa Вeликoм рaтнoм oстрву” (2018), JКП ,,Зeлeнилo-Бeoгрaд”, Бeoгрaд, руководилац пројекта проф. др Мирјана Шијачић-Николић

2016

Научно-истраживачки пројекат: „Дeфинисaњe тaксoнoмскoг стaтусa буквe у Србиjи – фaзa I и II” (2016-2018), Mинистaрствo пoљoприврeдe, шумaрствa и вoдoприврeдe РС – Упрaвa зa шумe, руководилац пројекта проф. др Мирјана Шијачић-Николић

2015

Научноистраживачки пројекат: „Процена квалитета шумских садница у Србији и предлог за доношење новог стандарда”, Министарство пољопривреде и заштите животне средине ‒ Управа за шуме (2015‒2017). Руководилац пројекта др Владан Иветић.

Научноистраживачки пројекат: „Национални програм конзервације и усмереног коришћења шумских генетичких ресурса”, Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Управа за шуме (2015‒2016). Руководилац пројекта др Мирјана Шијачић-Николић.

2014

Научноистраживачки пројекат: „Заштита и усмерено коришћење генофонда ретких и угрожених врста Великог ратног острва”, Секретаријат за заштиту животне средине града Београда (2014‒2016). Руководилац пројекта др Мирјана Шијачић-Николић.

2012

Научноистраживачки пројекат: “Ген-еколошки потенцијал таксодијума (Taxodium distichum (L.) Rich.) као основа за подизање шумских засада ове врсте у Србији”, финансиран од стране Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде – Управа за шуме (2012‒2014). Руководилац пројекта др Мирјана Шијачић-Николић.

2011

Научноистраживачки пројекат „Шумски засади у функцији повећања пошумљености Србије”, Министарство за науку и технолошки развој (2011‒2014). Руководилац пројекта др Драгица Вилотић.

Научноистраживачки пројекат: „Програм генетичке конзервације шумских врста Великог ратног острва”, финансиран од стране Секретаријата за заштиту животне средине града Београда (2011). Руководилац пројекта др Мирјана Шијачић-Николић.

Научноистраживачки пројекат: „Садржај микроелемената у земљишту и кртолама чичоке (Helianthus tuberosus L.) на пепелишту ТЕНТ ‘А’ као пионирске врсте за стварање повољних услова у циљу будућих пошумљавања”. Град Београд ‒ Градска управа града Београда ‒ Секретаријат за заштиту животне средине (2011). Руководилац пројекта др Драгица Вилотић.

2010

Научноистраживачки пројекат: „Оснивање семенске плантаже букве – 1.фаза (селекција и производња полазног материјала)”. Министарство за пољопривреду, водопривреду и шумарство – Управа за шуме (2010‒2012). Руководилац пројекта др Владан Иветић.

2009

Научноистраживачки пројекат: „Истраживање генетског потенцијала различитих провенијенција букве у оквиру мреже европских провенијеничних тестова”. Министарство за пољопривреду, водопривреду и шумарство – Управа за шуме (2009‒2010). Руководилац пројекта др Мирјана Шијачић-Николић.

2008

Научноистраживачки пројекат: „Истраживања савремених метода пошумљавања у климатски измењеним условима (суша, екстремно високе температуре и др.)”. Министарство за пољопривреду, водопривреду и шумарство ‒ Управа за шуме (2008‒2009). Руководилац пројекта др Драгица Вилотић.

Научноистраживачки пројекат: „Примена органских полимера ‒ супер апсорбената у пошумљавању (утицај полимера на пријем и раст садница у првим годинама пошумљавања)”. Министарство заштите животне средине (2008.). Руководилац пројекта др Драгица Вилотић.

Научноистраживачки пројекат: „Истраживања генетског потенцијала шумског дрвећа у Републици Србији у оквиру мреже европских провенијеничних тестова”. Министарство за пољопривреду, водопривреду и шумарство – Управа за шуме (2008). Руководилац пројекта др Мирјана Шијачић-Николић.

2007

Научноистраживачки пројекат: „Истраживања морфолошких, анатомских и техничких својстава Paulownia ssp. у циљу интродукције и коришћења”. Министарство за науку и технологију Републике Србије (2007‒2010). Руководилац пројекта др Драгица Вилотић.

Програм: „Оснивање семенске плантаже букве европског провенијеничног теста”, финансиран од стране Министарства за пољопривреду, водопривреду и шумарство – Управа за шуме (2007). Руководилац пројекта др Мирјана Шијачић-Николић.

2006

Научноистраживачки пројекат: „Дефинисање региона провенијенција јавора и јасена”, финансиран од стране Министарства за пољопривреду, водопривреду и шумарство – Управа за шуме (2006-2008). Руководилац пројекта др Мирјана Шијачић-Николић.

Научноистраживачки пројекат: „Дефинисање региона провенијенција семенских објекта смрче и китњака”, финансиран од стране Министарства за пољопривреду, водопривреду и шумарство – Управе за шуме (2006‒2007.) Руководилац пројекта др Мирјана Шијачић-Николић.