+

Центри катедре

ЛАБОРАТОРИЈЕ И ЦЕНТРИ КАТЕДРЕ

Катедра семенарства, расадничарства и пошумљавања, поред основних наставно-научних активности, пружа и услуге трећим лицима, у смислу израде и реализације пројеката, консалтинга, анализа и издавања стручних мишљења из следећих области:

 • Семенарства;
 • Расадничарства;
 • Пошумљавања;
 • Шумарске генетике и оплемењивања биљака;
 • Биотехнологије;
 • Конзервације шумских генетичких ресурса;
 • Ботанике;
 • Анатомије дрвета;
 • Лековитог биља;
 • Заштите животне средине.

За реализацију наведених активности Катедра поседује Лабораторију за анатомију дрвета, Лабораторију за испитивање семена и садница, Лабораторију за биотехнологију, као и Центар за мониторинг и конзервацију шумских генетичких ресурса. Катедра је овлашћена за стручну контролу расадника. Стручни кадрови и велики број реализованих пројеката гарантују висок квалитет пружених услуга.  

ЦЕНТАР ЗА МОНИТОРИНГ И КОНЗЕРВАЦИЈУ ШУМСКИХ ГЕНЕТИЧКИХ РЕСУРСА

Поред три лабораторије, на Катедри постоји и Центар за мониторинг и конзервацију шумских генетичких ресурса, који је основан 2007. године. Циљ Центра је промовисање једног потпуно новог мултидисциплинарног приступа шуми као општем добру, кога је потребно сачувати и оставити будућим генерацијама. Оваква концепција данас је широко прихваћена у многим земљама света.

Центар се бави унапређењем метода за конзервацију и усмерено коришћење генофонда шумских врста дрвећа кроз in situ и ex situ очување и унапређење производње квалитетног шумског семена и садног материјала контролисаног порекла, као и активно учешће у Европском програму за заштиту шумског генетског диверзитета (EUFORGEN). Руководилац Центра је проф. др Мирјана Шијачић‑Николић.

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА АНАТОМИЈУ ДРВЕТА

Лабораторија за анатомију дрвета намењена је за истраживање макроскопске, микроскопске и субмикроскопске грађе зељастих и дрвенастих врста. У Лабораторији се праве привремени и стални микроскопски препарати на основу којих се врши детерминација врста, анализа старости узорака и анатомске грађе.

Намењена је студентима Шумарског факултета, као и свим шумарским стручњацима, ботаничарима, палеонтолозима, да што објективније, на основама макроскопске и микроскопске грађе, утврде његову ботаничку, дендролошку, таксономску припадност, као и основне технолошке карактеристике дрвета и његову употребну вредност.

Лабораторија има своју збирку (макроскопске узорке и микроскопске препарате), која се из дана у дан увећава. Руководилац лабораторије је проф. др Душан Јокановић, ванредни професор.


ЛАБОРАТОРИЈА ЗА БИОТЕХНОЛОГИЈУ

Лабораторија за биотехнологију је основана 2016. године за потребе научноистраживачког рада у областима које су везане за Катедру семенарства, расадничарства и пошумљавања. Лабораторија је формирана од опреме која је добијена од Министарства просвете, науке и технолошког развоја, на пројекту ТР 310471: Шумски засади у функцији повећања пошумљености Србије, којим је руководила проф. др Драгица Вилотић, а чланови Катедре су чинили већи део истраживачког тима.

Лабораторија представља добру полазну основу за унапређење научноистраживачког рада на Катедри семенарства, расадничарства и пошумљавања. На располагању је студентима мастер и докторских студија, као и истраживачима из других институција. Бави се карактеризацијом дрвенастих биљака применом различитих молекуларних маркера.

За руководиоца Лабораторије именована је др Мирјана Шијачић-Николић, редовни професор Универзитета у Београду ‒ Шумарског факултета. За заменика руководиоца Лабораторије именована је др Марина Нонић, ванредни професор Универзитета у Београду ‒ Шумарског факултета, а за лаборанта дипл. инж. Васо Иветић.

Лабораторија се налази у просторији 116а.


ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ СЕМЕНА И САДНИЦА

Лабораторија за испитивање семена и садница основана је 2005. године, смештена је у соби 110 и припада Катедри семенарства, расадничарства и пошумљавања. Поред научноистраживачког рада, у Лабораторији се изводе и лабораторијске вежбе из предмета Семенарство, расадничарство и пошумљавање на Одсеку за шумарство и Одсеку за еколошки инжењеринг у заштити водних и земљишних ресурса. Лабораторија је на располагању студентима и приликом израде завршних и дипломских-мастер радова и докторских дисертација.

Лабораторија пружа и услуге трећим лицима из следећих области:

 • квалитет семена,
 • квалитет садница,
 • узроци сушења садница.

Лабораторија за испитивање семена и садница је овлашћена за испитивање квалитета садница и издавање Декларација о квалитету семена. Такође, пружају се и услуге анализе и издавања стручних мишљења о разлозима сушења садница. Руководилац лабораторије је др Јована Деветаковић, доцент.


ЦЕНТАР ЗА ПОШУМЉАВАЊЕ И ВЕШТАЧКУ ОБНОВУ ШУМА

Центар за пошумљавање и вештачку обнову шума основан је 2018. године, смештен је у соби 109 и припада Катедри семенарства, расадничарства и пошумљавања. Центар се бави свим аспектима пошумљавања и вештачке обнове шума, како са аспекта научно-истраживачког рада, тако и у сарадњи са привредом и пружању услуга трећим лицима. Руководилац Центра за пошумљавање и вештачку обнову шума је др Владан Иветић, редовни професор.