+

Предмети катедре

Предмети на основним студијама

Први степен студија (Bachelor) представљају основне академске студије. У оквиру студијског програма овог циклуса студија студенти стичу теоријска и практична стручна знања из области шумарства, која их квалификују за наставак студија кроз ужа усмерења. Настава траје четири године (8 семестара), након чега студенти стичу 240 ЕСПБ и стручни назив дипломирани инжењер шумарства, из области шумарства.

Предмети Катедре семенарства, расадничарства и пошумљавања на основним студијама су:   

Предмети на мастер студијама

У оквиру студијског програма Шумарство, Катедрa реализује Модул 1: Биљна производња и конзервација шумских генетичких ресурса. Настава траје једну годину (два семестра), током које студенти стичу теоријска и практична знања из области биотехнологије, индустријске производње лековитих биљака и конзервације шумских генетичких ресурса, из којих могу радити и завршни (мастер) рад. После завршетка мастер академских студија студенти стичу академско звање мастер инжењера шумарства.

Предмети Катедре семенарства, расадничарства и пошумљавања на мастер студијама су:

Предмети на докторским студијама

Катедра семенарства, расадничарства и пошумљавања учествује у реализацији студијског програма докторских академских студија модул Шумарство, подмодул М 1.1.Семенарство, расадничарство и пошумљавање. Настава траје три године (шест семестара), на којима студент стиче 180 ЕСПБ. Студијски програм овог подмодула студентима пружа виши ниво теоријских и практичних знања из анатомије дрвета, молекуларне генетике, оплемењивања биљака, плантажне и индустријске производње и биоремедијације.

Предмети Катедре семенарства, расадничарства и пошумљавања на докторским студијама су: