+

Centri katedre

LABORATORIJE I CENTRI KATEDRE

Katedra semenarstva, rasadničarstva i pošumljavanja, pored osnovnih nastavno-naučnih aktivnosti, pruža i usluge trećim licima, u smislu izrade i realizacije projekata, konsaltinga, analiza i izdavanja stručnih mišljenja iz sledećih oblasti:

 • Semenarstva;
 • Rasadničarstva;
 • Pošumljavanja;
 • Šumarske genetike i oplemenjivanja biljaka;
 • Biotehnologije;
 • Konzervacije šumskih genetičkih resursa;
 • Botanike;
 • Anatomije drveta;
 • Lekovitog bilja;
 • Zaštite životne sredine.

Za realizaciju navedenih aktivnosti Katedra poseduje Laboratoriju za anatomiju drveta, Laboratoriju za ispitivanje semena i sadnica, Laboratoriju za biotehnologiju, kao i Centar za monitoring i konzervaciju šumskih genetičkih resursa. Katedra je ovlašćena za stručnu kontrolu rasadnika. Stručni kadrovi i veliki broj realizovanih projekata garantuju visok kvalitet pruženih usluga.  

CENTAR ZA MONITORING I KONZERVACIJU ŠUMSKIH GENETIČKIH RESURSA

Pored tri laboratorije, na Katedri postoji i Centar za monitoring i konzervaciju šumskih genetičkih resursa, koji je osnovan 2007. godine. Cilj Centra je promovisanje jednog potpuno novog multidisciplinarnog pristupa šumi kao opštem dobru, koga je potrebno sačuvati i ostaviti budućim generacijama. Ovakva koncepcija danas je široko prihvaćena u mnogim zemljama sveta.

Centar se bavi unapređenjem metoda za konzervaciju i usmereno korišćenje genofonda šumskih vrsta drveća kroz in situ i ex situ očuvanje i unapređenje proizvodnje kvalitetnog šumskog semena i sadnog materijala kontrolisanog porekla, kao i aktivno učešće u Evropskom programu za zaštitu šumskog genetskog diverziteta (EUFORGEN). Rukovodilac Centra je prof. dr Mirjana Šijačić‑Nikolić.

LABORATORIJA ZA ANATOMIJU DRVETA

Laboratorija za anatomiju drveta namenjena je za istraživanje makroskopske, mikroskopske i submikroskopske građe zeljastih i drvenastih vrsta. U Laboratoriji se prave privremeni i stalni mikroskopski preparati na osnovu kojih se vrši determinacija vrsta, analiza starosti uzoraka i anatomske građe.

Namenjena je studentima Šumarskog fakulteta, kao i svim šumarskim stručnjacima, botaničarima, paleontolozima, da što objektivnije, na osnovama makroskopske i mikroskopske građe, utvrde njegovu botaničku, dendrološku, taksonomsku pripadnost, kao i osnovne tehnološke karakteristike drveta i njegovu upotrebnu vrednost.

Laboratorija ima svoju zbirku (makroskopske uzorke i mikroskopske preparate), koja se iz dana u dan uvećava. Rukovodilac laboratorije je prof. dr Dragica Vilotić.


LABORATORIJA ZA BIOTEHNOLOGIJU

Laboratorija za biotehnologiju je osnovana 2016. godine za potrebe naučnoistraživačkog rada u oblastima koje su vezane za Katedru semenarstva, rasadničarstva i pošumljavanja. Laboratorija je formirana od opreme koja je dobijena od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, na projektu TR 310471: Šumski zasadi u funkciji povećanja pošumljenosti Srbije, kojim je rukovodila prof. dr Dragica Vilotić, a članovi Katedre su činili veći deo istraživačkog tima.

Laboratorija predstavlja dobru polaznu osnovu za unapređenje naučnoistraživačkog rada na Katedri semenarstva, rasadničarstva i pošumljavanja. Na raspolaganju je studentima master i doktorskih studija, kao i istraživačima iz drugih institucija. Bavi se karakterizacijom drvenastih biljaka primenom različitih molekularnih markera.

Za rukovodioca Laboratorije imenovana je dr Mirjana Šijačić-Nikolić, redovni profesor Univerziteta u Beogradu ‒ Šumarskog fakulteta. Za zamenika rukovodioca Laboratorije imenovana je dr Marina Nonić, asistent Univerziteta u Beogradu ‒ Šumarskog fakulteta, a za laboranta dipl. inž. Vaso Ivetić.

Laboratorija se nalazi u prostoriji 116a.


LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE SEMENA I SADNICA

Laboratorija za ispitivanje semena i sadnica osnovana je 2005. godine, smeštena je u sobi 110 i pripada Katedri semenarstva, rasadničarstva i pošumljavanja. Pored naučnoistraživačkog rada, u Laboratoriji se izvode i laboratorijske vežbe iz predmeta Semenarstvo, rasadničarstvo i pošumljavanje na Odseku za šumarstvo i Odseku za ekološki inženjering u zaštiti vodnih i zemljišnih resursa. Laboratorija je na raspolaganju studentima i prilikom izrade završnih i diplomskih-master radova i doktorskih disertacija.

Laboratorija pruža i usluge trećim licima iz sledećih oblasti:

 • kvalitet semena,
 • kvalitet sadnica,
 • uzroci sušenja sadnica.

Laboratorija za ispitivanje semena i sadnica je ovlašćena za ispitivanje kvaliteta sadnica i izdavanje Deklaracija o kvalitetu semena. Takođe, pružaju se i usluge analize i izdavanja stručnih mišljenja o razlozima sušenja sadnica. Rukovodilac laboratorije je dr Jovana Devetaković, docent.


CENTAR ZA POŠUMLJAVANJE I VEŠTAČKU OBNOVU ŠUMA

Centar za pošumljavanje i veštačku obnovu šuma osnovan je 2018. godine, smešten je u sobi 109 i pripada Katedri semenarstva, rasadničarstva i pošumljavanja. Centar se bavi svim aspektima pošumljavanja i veštačke obnove šuma, kako sa aspekta naučno-istraživačkog rada, tako i u saradnji sa privredom i pružanju usluga trećim licima. Rukovodilac Centra za pošumljavanje i veštačku obnovu šuma je dr Vladan Ivetić, redovni profesor.