+

Istorijski razvoj katedre

Ako se istorija jedne katedre može posmatrati kroz osnivanje, razvoj i kontinuitet predmeta koji je čine, onda sa sigurnošću možemo reći da Katedra semenarstva, rasadničarstva i pošumljavanja ima tradiciju dugu koliko i Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Predmet Botanika bio je deo nastavnog plana Šumarskog odseka, Poljoprivredno-šumarskog fakulteta u Beogradu, još školske 1930/31. godine. Od školske 1945/46. godine, u nastavni plan Šumsko-uzgojnog smera, uvode se i predmeti Genetika i Šumske kulture. Tokom kasnijih godina ovi predmeti su menjali svoja imena, spajali se i razdvajali, zadržavajući osnovnu biološku orijentaciju u pravcu biljne proizvodnje za potrebe šumarstva, pejzažne arhitekture i ekološkog inženjeringa.

Prvobitni naziv Katedre potiče od istoimenog predmeta Šumske kulture, koji 1958. godine prerasta u predmet Šumske kulture i plantaže. Predmet menja naziv 1988. godine i do danas egzistira kao Semenarstvo, rasadničarstvo i pošumljavanje, po kome i Katedra nosi ime. Pored ovog predmeta, okosnicu Katedre čine Botanika i Genetika, kao teorijske osnove ostalih predmeta.

Najdužu tradiciju na Katedri ima predmet Botanika, koja se pominje kao zajednički predmet na oba odseka Poljoprivredno‑šumarskog fakulteta. Od tada se predmet razvijao i preplitao sa drugim disciplinama, poput genetike ili anatomije drveta, često menjajući svoj naziv: Botanika sa genetikom, Botanika sa anatomijom drveta, do današnjeg ‒ Šumarska botanika i anatomija drveta.

Kao samostalni predmet Genetika se uvodi u nastavni plan Šumarskog fakulteta 1945. godine, sa osnivanjem samostalnog Šumarskog fakulteta. Od tada se predmet razvija prateći najnovija dostignuća u genetici. Predmet Genetika se 1961. godine proširuje oplemenjivanjem biljaka kao praktičnom disciplinom, i kao takav egzistira više od pedeset godina. U novijim akreditacijama nastavnog plana i programa predmet egzistira kao dva odvojena predmeta: Šumarska genetika i Oplemenjivanje biljaka. Uveden je i izborni predmet Oplemenjivanje ukrasnih biljaka, na Odseku za pejzažnu arhitekturu i hortikulturu. Aktuelne tendencije u šumarstvu uslovile su osnivanje predmeta Konzervacija i usmereno korišćenje šumskih genetičkih resursa, koji je predstavljao osnovu za osnivanje novog modula na studijskom programu Šumarstvo pod nazivom: Biljna proizvodnja i konzervacija šumskih genetičkih resursa, akreditacija nastavnog plana i programa iz 2014. godine. Istom akreditacijom uvode se i novi predmeti: Kvantitativna genetika, na master studijama, Oplemenjivanje na izabrana svojstva i Molekularna genetika šumskog drveća, na doktorskim studijama. Od momenta osnivanja samostalnog Šumarskog fakulteta postoji predmet Šumske kulture, koji se tokom vremena razvijao i menjao svoj naziv. Danas se osnovni predmet zove Semenarstvo, rasadničarstvo i pošumljavanje, iz koga je izveden veći broj predmeta na master i doktorskim studijama.

Tokom svoje duge istorije, do današnjih dana, profesori Katedre zauzimali su značajne pozicije na Šumarskom fakultetu, kao dekani (prof. dr Slobodan Stilinović) ili prodekani (prof. dr Aleksandar Tucović, prof. dr Vasilije Isajev i prof. dr Mirjana Šijačić-Nikolić), šefovi Odseka (prof. dr Slobodan Stilinović i prof. dr Dragica Vilotić) ili zamenik šefa Odseka (prof. dr Mirjana Šijačić-Nikolić) i predsednik Saveta Fakulteta (prof. dr Dragica Vilotić).