+

Odbranjeni radovi

ODBRANJENE DOKTORSKE DISERTACIJE

2016

 • Nonić Marina: „Unapređenje masovne proizvodnje lisno-dekorativnih kultivara bukve kalemljenjem”, mentor prof. dr Mirjana Šijačić-Nikolić.
 • Jokanović Dušan: „Anatomske osobine stabala Taxodium distichum (L.) Rich. na aluvijalnim staništima u Srbiji”, mentor prof. dr Dragica Vilotić.
 • Mitrović Suzana: „Uporedna analiza fenotipske stabilnosti sadnica vrsta roda Paulownia. Siebold & Zuccarini na različitim staništima”, mentor prof. dr Dragica Vilotić.
 • Rebić Milan: „Uticaj gustine sadnje i ekoloških uslova na kvalitativnu strukturu sadnica selekcionisanih klonova crnih topola (sekcija Aigeiros Duby)”, mentor prof. dr Dragica Vilotić.
 • Čule Nevena: „Fitoremedijacija zagađenih voda biljkom Canna indica L. i odabranim dekorativnim makrofitama”, mentor prof. dr Dragica Vilotić.
 • Todorović Nebojša: „Uticaj čepovanja i prihranjivanja na razvoj plantaža topole i vrbe za proizvodnju biomase na deposolima PD RB ‘Kolubara’ D.O.O. ‒ Lazarevac”, mentor prof. dr Dragica Vilotić.

2015

 • Ćirković-Mitrović Tatjana: Uticaj različitih preparata ishrane na morfoanatomske karakteristike sadnica šumskih voćkarica”, mentor prof. dr Dragica Vilotić.
 • Čortan Dijana: „Konzervacija i usmereno korišćenje genofonda crne topole na području Vojvodine”, mentor prof. dr Mirjana Šijačić-Nikolić.
 • Maksimović Zoran: „Konzervacija i usmereno korišćenje genofonda crne topole na području Velikog ratnog ostrva”, mentor prof. dr Mirjana Šijačić-Nikolić.

2014

 • Popović Vladan: „Procena genetskog potencijala taksodijuma (Taxodium distichum L. Rich) u semenskoj sastojini kod Bačke Palanke”, mentor prof. dr Mirjana Šijačić-Nikolić.
 • Škorić Mirko: „Uticaj tehnologije proizvodnje i provenijencije na kvalitet i uspeh pošumljavanja sadnicama crnog bora (Pinus nigra Arnold)”, mentor dr Vladan Ivetić, vanredni profesor.

2013

 • Stojnić Srđan: „Varijabilnost anatomskih, fizioloških i morfoloških karakteristika različitih provenijencija bukve u Srbiji”, mentori prof. dr Dragica Vilotić i prof. dr Mirjana Šijačić-Nikolić.

2012

 • Lučić Aleksandar: „Podizanje šuma belog bora (Pinus sylvestris L.) u Srbiji na ekološko-genetičkim osnovama”, mentor prof. dr Vasilije Isajev.

2010

 • Ivetić Vladan: „Izdvajanje regiona provenijencija bukve u Srbiji primenom prostorne analize genetičkog diverziteta”, mentor prof. dr Vasilije Isajev.

2009

 • Lavadinović Vera: „Genetske i ekološke komponente varijabilnosti duglazije (Pseudotsuga menziesii /Mirb./Franko u provenijeničnim testovima na području Srbije”, mentor prof. dr Vasilije Isajev.

2006

 • Veselinović M. Milorad: „Morfološke, anatomske i citološke promene izazvane aerozagađenjem u vrste Pseudotsuga menziesii /Mirb./Franko u kulturama na deposolu kolubarskog ugljenog basena”, mentor prof. dr Dragica Vilotić.

2003

 • Mataruga D. Milan: „Genetičko selekcione osnove unapređenja proizvodnje sadnica crnog bora (Pinus nigra Arn.) različitih provenijencija”, mentor prof. dr Vasilije Isajev.

2001

 • Šijačić-Nikolić Mirjana: „Analiza genetskog potencijala generativne semenske plantaže omorike (Picea omorika /Panč./Purkyne) primenom kontrolisane hibridizacije linija polusrodnika”, mentor prof. dr Vasilije Isajev.

1996

 • Saša Orlović: „Proučavanje varijabiliteta svojstava crnih topola značajnih za unapređenje selekcije na bujnost”, mentor prof. dr Vasilije Isajev.

1993

 • Grbić Mihailo: „Unapređenje rasadničke proizvodnje nekih brestova (Ulmus L.) autovegetativnim načinima razmnožavanja”, mentor prof. dr Slobodan Stilinović.
 • Vlainić Aleksandar: „Utvrđivanje otpornosti sadnica crnog bora na vodni stres”, mentor prof. dr Aleksandar Tucović.

1992

 • Tošić O. Mihailo: „Genetički varijabilitet belog bora (Pinus sylvestris L.) u zapadnoj Srbiji, kao osnova za utvrđivanje kriterijuma za nove selekcije”, mentor prof. dr Aleksandar Tucović.
 • Vilotić Dragica: „Anatomska građa stabala virgilijanskog hrasta ( Quercus virgiliana Teh/Ten) na različitim staništima Deliblatske peščare”, mentor Milovan Gajić.
 • Đukić Matilda: „Istraživanje ekofizioloških svojstava potomstva polusrodnika hibridnog platana“, mentor prof. dr Aleksandar Tucović.

1991

 • Rončević Savo: „Uticaj tipa sadnog materijala, vremena i načina sadnje na uspeh osnivanja i razvoj zasada američke crne topole (Populus deltoides Batr.)”, mentor prof. dr Slobodan Stilinović.
 • Ninić-Todorović Jelena: „Istraživanje uticajnih činilaca i utvrđivanje optimalnih tehnoloških metoda za proizvodnju visokokvalitetnih sadnica mečje leske (Corylus colurna L.)”, mentor prof. dr Slobodan Stilinović.

1987

 • Vasilija V. Isajev: „Oplemenjivanje omorike (Picea omorika /Panč./Purkyne) na genetičko-selekcionim osnovama”, mentor prof. dr Aleksandar Tucović.

1978

 • Vrcelj-Kitić Darinka: „Proučavanje kultura duglazije Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco u različitim stanišnim uslovima SR Srbije”, mentor prof. dr Radovan Ivkov.

1975

 • Ćurić Radoslav: „Podizanje šumskih kultura borova iz grupe Halepensis na području submediterana i Hercegovine te njihova šumsko‑uzgojna i ekonomska važnost”, mentor prof. dr Radovan Ivkov.

1974

 • Rasoul Hamza Rasoul: „Proučavanje uticaja IAA, IBA i gama zračenja na razvoj reznica nekih ukrasnih biljaka”, mentor prof. dr Slobodan Stilinović.

1972

 • Akinani Adil Ibrahim: „Uticaj ekoloških faktora dunavskog aluvija na razvoj sadnica Populus x Euramericana (Dode, Guinier) cl. I-214”, mentor prof. dr Radovan Ivkov.
 • Jovanović Milutin: „Oplemenjivanje bukve Fagus moesiaca (Domin, Maly)”, mentor prof. dr Branislav Jovanović i prof. dr Aleksandar Tucović.

 

ODBRANJENE MAGISTRASKE TEZE

2013/14

 • Davorija N. Zoran: „Uticaj supstrata na kvalitet dvogodišnjih sadnica crnog graba (Ostrya carpinifolia Scop.) različitih linija polusrodnika” (Semenarstvo, rasadničarstvo i pošumljavanje).

2010/11

 • Petrović D. Danijela: „Unutar i međulinijska varijabilnost svojstava drveta crnog bora (Pinus nigra Arn.) u sjemenskoj plantaži” (Semenarstvo, rasadničarstvo i pošumljavanje).
 • Stojičić N. Dragan: „Efekti primjene različitih đubriva na rast i razvoj jedno: i dvogodišnjih sadnica smrče (Picea abies L. Karst)” (Semenarstvo, rasadničarstvo i pošumljavanje).
 • Milijević N. Ilija: „Uticij različitih metoda suzbijanja korovske vegetacije na rast i razvoj sadnica smrče (Picea abies L. Karst) u BiH” (Semenarstvo, rasadničarstvo i pošumljavanje).
 • Todorović Nebojša: “Possibility to establish wood plantations of short patrolling in the areas degraded by open cast coal exploitation” (Semenarstvo, rasadničarstvo i pošumljavanje).

2008/09

 • Daničić B. Vanja: „Međuklonski varijabilitet u sjemenskoj plantaži bijelog bora (Pinus sylvestris L) na lokalitetu ‘Stanov Doboj’” (Semenarstvo, rasadničarstvo i pošumljavanje).

2007/08

 • Milovanović M. Jelena: „Proučavanje unutarvrsnog varijeteta omorike (Picea omorika /Panč./Purkyne) primenom genetičkih markera” (Semenarstvo, rasadničarstvo i pošumljavanje).
 • Lučić Ž. Aleksandar: „Primena markera kao osnova za izdvajanje regiona provenijencija crnog bora (Pinus nigra Arn.) u Srbiji” (Semenarstvo, rasadničarstvo i pošumljavanje).

2006/07

 • Gluvaković Z. Marina: „Uticaj stanišnih karakteristika na varijabilnost kvantitativnih svojstava linija polusrodnika crnog bora (Pinus nigra Arn.) u semenskoj plantaži na Jelovoj gori” (Semenarstvo, rasadničarstvo i pošumljavanje).

2004/05

 • Knežević M. Radmila: „Utvrđivanje mehanizma fenotipske stabilnosti namenskih sadnica šumskog drveća” (Semenarstvo, rasadničarstvo i pošumljavanje).

2003/04

 • Balotić M. Pero: „Uticaj plodnosti zemljišta u rasadnicima na kvalitet sadnica smrče (Picea abies L. Karst), belog bora (Pinus sylvestris L.) i duglazije (Pseudotsuga menziesii Mirb.)” (Semenarstvo, rasadničarstvo i pošumljavanje).
 • Ivetić K. Vladan: „Uticaj staništa i provenijencija na razvoj juvenilnih kultura smrče (Picea abies L. Karst) na Goliji” (Semenarstvo, rasadničarstvo i pošumljavanje).

2001/02

 • Radošević M. Gordana: „Varijabilnost anatomskih svojstava lignuma crnih topola značajnih za proizvodnju vlakana“ (Semenarstvo, rasadničarstvo i pošumljavanje).

1998/99

 • Grbović Ž. Branislava: „Proučavanje morfološko‑fiziološke varijabilnosti polena test stabala omorike (Picea omorika /Panč./Purkyne) iz semenske kulture na Beloj zemlji” (Genetika sa oplemenjivanjem biljaka).

1997/98

 • Mataruga D. Milan: „Međuzavisnost osobina i razvoja sadnica crnog bora (Pinus nigra Arn.) u semenskoj plantaži na Jelovoj gori” (Semenarstvo, rasadničarstvo i pošumljavanje).

1995/96

 • Lavadinović S. Vera: „Promenljivosti za provenijencije duglazije (Pseudotsuga taxifolia Britt.) u test kulturama u Srbiji u cilju unapređenja i introdukcije ove vrste” (Genetika sa oplemenjivanjem biljaka).

1994/95

 • Šijačić-Nikolić T. Mirjana: „Procena genetskog potencijala osam provenijencija smrče (Picea abies L. Karst) iz test kulture kod Ivanjice” (Semenarstvo, rasadničarstvo i pošumljavanje).

1993/94

 • Rakonjac B. Ljubinko: „Uticaj tehnoloških postupaka pošumljavanja na prijem i razvoj šumskih kultura crnog i belog bora na Pešterskoj visoravni” (Semenarstvo, rasadničarstvo i pošumljavanje).

1992/93

 • Orlović S. Saša: „Proučavanje morfologije i varijabilnosti stoma topola” (Semenarstvo, rasadničarstvo i pošumljavanje).

1991/92

 • Vitas I. Ivana: „Varijabilnost half:sib familija iz oglednih populacija kao osnova za selekciju gigantske tuje (Thuja plicata D.Don)” (Genetika sa oplemenjivanjem biljaka).

1989/90

 • Kolevska Dina Dana: „Analiza razvoja kulture crnog bora (Pinus nigra Arn.) podignutih sadnicama različitih sistema proizvodnje sa posebnim osvrtom na stanje i razvoj korenovog sistema” (Šumske kulture i plantaže).
 • Milenković B. Dragan: „Efekti primene herbicida na bazi tezbacila i pendimetalin‑prometina u proizvodnji jednogodišnjih topolovih sadnica” (Šumske kulture i plantaže).
 • Veselinović M. Milorad: „Iznalaženje optimalnog vremena branja, sakupljanja, pripreme i setve semena bele lipe (Tilia tomentosa Moench) u rasadnicima” (Proizvodnja sadnog materijala).
 • Janković D. Ljubiša: „Iznalaženje najcelishodnijih metoda oblikovanja korenovog sistema dvogodišnjih kitnjaka (Quercus petraea Matt.&Liebl.)” (Proizvodnja sadnog materijala).

1988/89

 • Milojević M. Biljana: „Varijabilnost, adaptibilnost i mogućnost selekcije himalajskog bora (Pinus wallichiana A.B.Jacks)” (Genetika sa oplemenjivanjem biljaka).
 • Bojović R. Srđan: „Varijabilnost svojstava stabala oglednih kultura i half-sib familija kao osnova za oplemenjivanje gorskog javora (Acer pseudoplatanus L.)” (Genetika sa oplemenjivanjem biljaka).

1987/88

 • Vlainić S. Aleksandar: „Istraživanje optimalnih metoda orezivanja korena sadnica crnog bora (Pinus nigra Arn.) u sejalištu” (Šumske kulture i plantaže).
 • Tripić M. Rajko: „Varijabilnost, svojstva i rezultati masovne i individualne selekcije gočkog javora (Acer pseudoplatanus L.) na području severoistočne Bosne” (Genetika sa oplemenjivanjem biljaka).

1986/87

 • Lukić-Vilotić M. Dragica: „Anatomska građa stabla i korena jele sa Goča (Abies alba Mill.) od klice do početka sekundarnog debljanja” (Anatomija drveta).

1984/85

 • Rončević M. Savo: „Uporedna istraživanja uticaja normalne i duboke sadnje na uspeh podizanja zasada različitih klonova topola” (Šumske kulture i plantaže).

1983/84

 • Đukić Š. Matilda: „Fiziološki aspekti dejstva nekih biljnih regultora na rast, morfogenezu i organogenezu klijavaca breze (Betula pendula Roth.)” (Fiziologija sa ishranom biljaka).

1982/83

 • Varga-Futović J. Valerija: „Istraživanje poliembrionije kod srebrnolisnog javora (Acer saccharinum L.) i karakteristike jednogodišnjih blizanaca odgajenih u rasadniku” (Proizvodnja sadnog materijala).

1981/82

 • Grbić S. Mihailo: „Istraživanje populacije sibirskog bresta (Ulmus pumila L.) na Novom Beogradu sa aspekta njihove vrednosti kao semenskog materijala” (Proizvodnja sadnog materijala).
 • Bajić V. Vojislav: „Tehnološka problematika i mogućnost primene mehanizacije u selektivnim proredama plantaža četinara” (Šumske kulture i plantaže).

1980/81

 • Vučetić S. Milan: „Proučavanje najvažnijih parametara za korišćenje postojećih sjemenskih baza i osnivanje novih sjemenskih plantaža smrče u Bosni i Hercegovini” (Genetika sa oplemenjivanjem biljaka).

1978/79

 • Mikić M. Todor: „Proučavanje modifikacione i genetičke promenljivosti morfološko‑fizioloških karakteristika polena klonskog belog bora (Pinus sylvestris L.) iz semenske plantaže u Rakovici” (Oplemenjivanje biljaka).

1977/78

 • Isajev V. Vasilije: „Proučavanje unutarvrsne promenljivosti veza (Ulmus laevis Pallas) i njen značaj za oplemenjivanje ove vrste” (Genetika sa oplemenjivanjem biljaka).

1976/77

 • Trbović D. Dane: „Unošenje četinara u bukove šume Paštrika” (Šumske kulture i plantaže).

1973/74

 • Vuletić M. Dragan: „Proučavanje morfološko‑fiziološkim karakteristika domaćih vrsta hrastova (Quercus ssp.) i mogućnost njegove klijavosti” (Genetika sa oplemenjivanjem biljaka).

1972/73

 • Marković T. Jovan: „ Mogućnost proizvodnje drveta malih dimenzija Populus x euroamericana (Dode)Guinier cl.:I:214” (Šumske kulture i plantaže).

1970/71

 • Adil Ibrahim Al‑Kinani: „Razvoj sadnica Populus x euroamericana (Dode)Guinier cl.:I:214 u rasadniku u uslovima dunavskog aluvija” (Šumske kulture i plantaže).
 • Hafić J. Veronika: „Postanak traka floema bele lipe (Tilia argentea Desf.), njihov oblik i broj” (Anatomija drveta).

1969/70

 • Nikolić B. Đorđe: „ Ispitivanje radiosenzitivnosti i indukovanje mutacija kod nekih vrsta drveća i žbunja” (Šumske kulture i plantaže).
 • Stamenković R. Mile: „Selekcija i biološka svojstva molike na Pešteru (Pinus peuce Gris.)” (Oplemenjivanje šumskog drveća).
 • Kitić-Vrcelj Darinka: „Kulture duglazije Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco na nekim staništima hrastova severne Šumadije” (Šumske kulture i plantaže).

1968/69

 • Đakić S. Mile: „Masovna akcija na pošumljavanju” (Šumske kulture i plantaže).
 • Tošić O. Mihailo: „Proučavanje razvoja kulture crnog i belog bora u uslovima sjeničke kotline” (Šumske kulture i plantaže).

1966/67

 • Velašević V. Velizar: „Prilog proučavanju optimalnih konstrukcija u šumskim snegobranim pojasevima” (Šumske kulture i plantaže).

1965/66

 • Jovanović J. Milutin: „Prilog poznavanju vegetativnog razmnožavanja bukve Fagus moesiaca (Domin, Mally) Czeczott” (Oplemenjivanje biljaka).
 • Jović Đ. Dragoljub: „Selekcija i oplemenjivanje bele vrbe (Salix alba L.) sa produžavanjem njenih bioekoloških svojstava” (Oplemenjivanje biljaka).

ODBRANJENI MASTER RADOVI

2016

 • Robert Šafhauzer: Konzervacija stabala smrče (Picea abies Karst.) specifičnog habitusa na Goliji, Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, mentor prof. dr Mirjana Šijačić-Nikolić.
 • Ivona Kerkez: Genetička varijabilnost divlje trešnje (Prunus avium L.) na području Srbije, Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, mentor prof. dr Mirjana Šijačić-Nikolić.

2015

 • Mirjana Samardžić: Procena genetičke varijabilnosti test stabala američkog koprivića (Celtis occidentalis L.) iz semenske sastojine na području Sombora, Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, mentor prof. dr Mirjana Šijačić-Nikolić.
 • Tamara Mijalković: Vreme sadnje i uspeh pošumljavanja požarišta crnim borom, Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, mentor dr Vladan Ivetić.

2014

 • Ana Jagodić: Program genetičke konzervacije šumskih voćkarica na području ŠG ‘Visočnik’, Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, mentor prof. dr Mirjana Šijačić-Nikolić.

2013

 • Milomir Kovačević: Mogućnost gajenja lekovitih biljaka na području opštine Milić, Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, mentor prof. dr Dragica Vilotić.

2012

 • Vladimir Vukićević: Procena genetskog potencijala test stabala američkog koprivića (Celtis occidentalis L.) u cilju njegove konzervacije na području Sombora, Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, mentor prof. dr Mirjana Šijačić-Nikolić.
 • Marko Stojanović: Analiza uspešnosti pošumljavanja požarišta u ŠG Pirot, Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, mentor dr Vladan Ivetić.
 • Stefan Stjepanović: Pokazatelji kvaliteta jednogodišnjih sadnica divlje trešnje (Prunus avium L.), Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, mentor dr Vladan Ivetić.
 • Velimira Vukojevića: Stanje i unapređenje pošumljavanja u JP Ada Ciganlija, Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, mentor prof. dr Vasilije Isajev.
 • Maja Karan: Procena genetskog potencijala test stabala divljeg kestena (Aesculus hippocastanum L.) u cilju njegove konzervacije na području Novog Grada, Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, mentor prof. dr Mirjana Šijačić-Nikolić.
 • Dušan Igić: Invazione biljne vrste u šumskim zajednicama Kovinjskog rita, Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, mentor prof. dr Dragica Vilotić.

2011

 • Dragana Srbulović: Pošumljavanje požarišta u okviru gazdinskih jedinica ‘Svrljiško-Gulijanske planine’ i ‘Rinjske planine’, Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, mentor dr Vladan Ivetić.