+

Projekti katedre

 • Naučnoistraživački projekat: „Procena kvaliteta šumskih sadnica u Srbiji i predlog za donošenje novog standarda”, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine ‒ Uprava za šume (2015‒2017). Rukovodilac projekta dr Vladan Ivetić.
 • Naučnoistraživački projekat: „Nacionalni program konzervacije i usmerenog korišćenja šumskih genetičkih resursa”, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine – Uprava za šume (2015‒2016). Rukovodilac projekta dr Mirjana Šijačić-Nikolić.
 • Naučnoistraživački projekat: „Zaštita i usmereno korišćenje genofonda retkih i ugroženih vrsta Velikog ratnog ostrva”, Sekretarijat za zaštitu životne sredine grada Beograda (2014‒2016). Rukovodilac projekta dr Mirjana Šijačić-Nikolić.
 • Naučnoistraživački projekat: “Gen-ekološki potencijal taksodijuma (Taxodium distichum (L.) Rich.) kao osnova za podizanje šumskih zasada ove vrste u Srbiji”, finansiran od strane Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za šume (2012‒2014). Rukovodilac projekta dr Mirjana Šijačić-Nikolić.
 • Naučnoistraživački projekat „Šumski zasadi u funkciji povećanja pošumljenosti Srbije”, Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj (2011‒2014). Rukovodilac projekta dr Dragica Vilotić.
 • Naučnoistraživački projekat: „Istraživanje koncentracije polutanata u šumskim ekosistemima zaštićenog prirodnog dobra ‘Kosmaj’”, Sekretarijat za zaštitu životne sredine grada Beograda (2012). Rukovodilac projekta dr Dragica Stanković.
 • Naučnoistraživački projekat: „Program genetičke konzervacije šumskih vrsta Velikog ratnog ostrva”, finansiran od strane Sekretarijata za zaštitu životne sredine grada Beograda (2011). Rukovodilac projekta dr Mirjana Šijačić-Nikolić.
 • Naučnoistraživački projekat: „Sadržaj mikroelemenata u zemljištu i krtolama čičoke (Helianthus tuberosus L.) na pepelištu TENT ‘A’ kao pionirske vrste za stvaranje povoljnih uslova u cilju budućih pošumljavanja”. Grad Beograd ‒ Gradska uprava grada Beograda ‒ Sekretarijat za zaštitu životne sredine (2011). Rukovodilac projekta dr Dragica Vilotić.
 • Naučnoistraživački projekat: „Monitoring i uporedna istraživanja koncentracije teških metala (Pb, Ni, Mn, Fe, Zn) u šumskim ekosistemima nacionalnog parka ‘Fruška Gora’. Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja (2011‒2012). Rukovodilac projekta dr Dragica Stanković.
 • Naučnoistraživački projekat: „Osnivanje semenske plantaže bukve – 1.faza (selekcija i proizvodnja polaznog materijala)”. Ministarstvo za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo – Uprava za šume (2010‒2012). Rukovodilac projekta dr Vladan Ivetić.
 • Naučnoistraživački projekat: „Istraživanje koncentracije polutanata u šumskim ekosistemima zaštićenog prirodnog dobra ‘Avala’ u funkciji zaštite i unapređivanja životne sredine ‒ monitoring koncentracije polutanata” (2010‒2011). Rukovodilac projekta dr Dragica Stanković.
 • Naučnoistraživački projekat: „Istraživanje koncentracije polutanata u šumskim ekosistemima zaštićenog prirodnog dobra ‘Avala’ u funkciji zaštite i unapređivanja životne sredine” (2009‒2010). Rukovodilac projekta dr Dragica Stanković.
 • Naučnoistraživački projekat: „Istraživanje genetskog potencijala različitih provenijencija bukve u okviru mreže evropskih provenijeničnih testova”. Ministarstvo za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo – Uprava za šume (2009‒2010). Rukovodilac projekta dr Mirjana Šijačić-Nikolić.
 • Naučnoistraživački projekat: „Istraživanja savremenih metoda pošumljavanja u klimatski izmenjenim uslovima (suša, ekstremno visoke temperature i dr.)”. Ministarstvo za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo ‒ Uprava za šume (2008‒2009). Rukovodilac projekta dr Dragica Vilotić.
 • Naučnoistraživački projekat: „Primena organskih polimera ‒ super apsorbenata u pošumljavanju (uticaj polimera na prijem i rast sadnica u prvim godinama pošumljavanja)”. Ministarstvo zaštite životne sredine (2008.). Rukovodilac projekta dr Dragica Vilotić.
 • Naučnoistraživački projekat: „Istraživanja genetskog potencijala šumskog drveća u Republici Srbiji u okviru mreže evropskih provenijeničnih testova”. Ministarstvo za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo – Uprava za šume (2008). Rukovodilac projekta dr Mirjana Šijačić-Nikolić.
 • Naučnoistraživački projekat: „Istraživanja morfoloških, anatomskih i tehničkih svojstava Paulownia ssp. u cilju introdukcije i korišćenja”. Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije (2007‒2010). Rukovodilac projekta dr Dragica Vilotić.
 • Program: „Osnivanje semenske plantaže bukve evropskog provenijeničnog testa”, finansiran od strane Ministarstva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo – Uprava za šume (2007). Rukovodilac projekta dr Mirjana Šijačić-Nikolić.
 • Naučnoistraživački projekat: „Definisanje regiona provenijencija javora i jasena”, finansiran od strane Ministarstva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo – Uprava za šume (2006-2008). Rukovodilac projekta dr Mirjana Šijačić-Nikolić.
 • Naučnoistraživački projekat: „Definisanje regiona provenijencija semenskih objekta smrče i kitnjaka”, finansiran od strane Ministarstva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo – Uprave za šume (2006‒2007.) Rukovodilac projekta dr Mirjana Šijačić-Nikolić.