+

Fitoremedijacija

Šifra predmeta: DM4.0111Đ
Studijski program: Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov:

Cilj predmeta je savladavanje principipa i metoda fitoremedijacije, pre svega, korišćenja biljaka za in situ tretman zagađenih zemljišta, sedimenata i vode.

Sticanje teorijskog i eksperimentalnog znanja o fitoremedijaciji, kao i osposobljenost za dalji istraživački rad i za praktičnu primenu stečenih znanja u sprovođenju različitih metoda i tehnika in situ remedijacije zagađenih zemljišta i voda.  

Teorijska nastava

Uvod; Zagađivanje kao oblik degradacije zemljišta i voda; Zagađivači u zemljištu i vodama (otpad, teški metali, organski zagađivači, radionukleidi i dr.); Tehnike remedijacije zagađenih zemljišta i voda; Multidisciplinarni pristup izučavanju principa i tehnika remedijacije; Fizička remedijacija zemljišta i voda; Hemijska remedijacija zemljišta i voda; Biološka remedijacija zemljišta i voda; Fitostabilizacija i biološko obnavljanje zagađenih staništa; Korišćenje biološkog diverziteta za fitoremedijaciju; Eksperimentalne analize potencijala biljaka za fitoremedijaciju; Proizvodnja biljaka koje efikasno degraduju, usvajaju ili tolerišu zagađivače

Praktična nastava Drugi oblici nastave – laboratorijske vežbe. :

Uzorkovanje zagađenih zemljišta i voda; Uzorkovanje biljaka zagađenih staništa; Metode za određivanje toksičnih elemenata u zemljištu; Metode za određivanje organskih i neorganskih zagađivača u zemljištu; Hemijska analiza zagađivača u zemljištu i biljkama; Metode za određivanje sadržaja rastvorenog organskog ugljenika; Dinamičke interakcije hemijskih elemenata u sistemu zemljište-biljka i voda-biljka; Teorijska i praktična razrada metoda za izračunavanje indikatora i procenu kvaliteta zemljišta.