+

Modeliranje hidroloških i psamoloških procesa u bujičnim slivovima

Šifra predmeta: DM4.0121B
Studijski program: Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov:

Upoznavanje studenata sa hidrološkim i psamološkim procesima u bujičnim slivovima, kao i teorijskim mogućnostima za  njihovo modeliranje.

Stečena znanja o modelima i mogučnostima modeliranja hidroloških i psamoloških procesa u bujičnim slivovima i bujičnim tokovima.

U okviru ovog predmeta proučavaju se hidrološki i psamološki procesi u bujičnim slivovima i metode za njihovo modeliranje. Posebna pažnja se posvećuje modeliranju oticaja, u procesu transformacije padavina u oticaj, uzimajući u obzir vezu ovih procesa sa fizičkim karakteristikama sliva. Razmatraju se matematički modeli koji omogućavaju simulaciju vodnog bilansa sliva i simulaciju velikih voda, sa o predviđanjem hidrograma poplavnih talasa. U tom okviru, prikazuje se i  primena GIS-a i metoda daljinske detekcije. Poznavanje veličine i dinamike površinskog oticaja na slivu predstavlja osnovni ulazni podatak pri modeliranju erozionih procesa u slivu i  transporta nanosa. U predmetu se razmatra integralni pristup  modeliranju erozionih procesa u slivu i transporta nanosa u hidografskoj mreži, uporedo sa razvojem modela oticaja, što  je veoma značajno  na hidrološki i psamološki neizučenim slivovima.

Izrada elaborata sa zadacima o transformaciji padavina u oticaj, formiranju i veličini poplavnog talasa, produkciji nanosa, sadržaju nanosa u poplavnim talasima bujičnih tokova, transportu suspendovanog, vučenog i ukupnog nanosa.