+

Monitoring procesa degradacije zemljišta, erozionih i bujičnih procesa

Šifra predmeta: DM4.0111B
Studijski program: Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov:

Informacije o resursu zemljišta i monitoring predstavljaju osnovni element svih strateških i razvojnih dokumenata za zaštitu zemljišta. Monitoring erozionih i bujičnih procesa su bitni radi efikasnije zaštite zemljišta i zemljišnog prostora od ovih procesa koji izazivaju velike štete.  

Stečena znanja o metodama monitoringa degradacije zemljišta i posebno monitoringa erozije zemljišta ( vodne i eolske) i bujičnih poplava

Monitoring ima ključni značaj za razumevanje procesa u zemljištima i njihovog odnosa prema sistemima korišćenja. Informacije o promenama u zemljištima u smislu stabilnosti, poboljšanja ili smanjenja kvaliteta, imaju presudan značaj za sistem korišćenja i upravljanja. Dalje, informacije monitoringa su esencijalne za  identifikaciju i prirodu procesa zagađivanja, procenu efekata transgranične migracije polutanata, stepena i oblika degradacije zemljišta. Ovo je od posebnog značaja za utvrđivanje razlika između promena u zemljištima izazvanih prirodnim ili antropogenim putem. Metode i kriterijumi za uzorkovanje i monitoring zemljišta, kao i monitoring i analiza uzročnika fizičke i hemijske degradacije zemljišta. Metode uzorkovanja zemljišta u različitim uslovima korišćenja. Monitoring zemljišnih svojstava kao indikatora za otpornost zemljišta na degradacione procese.Metode merenja intenziteta vodne i eolske erozije  na terenu. Metode merenja proticaja vode u bujičnim tokovima. Metode merenja pronosa suspendovanog i vučenog nanosa u bujičnim tokovima. Organizacija merenja intenziteta vodne i eolske erozije. Organizacija merenja proticaja vode i pronosa nanosa u bujičnim tokovima. Specijalna merenja u bujičnim tokovima za vreme trajanja poplavnih talasa.

Praktična nastava se fokusira na rad u pedološkoj laboratoriji, ovladavanje metodama za analize bioloških, hemijskih i fizičkih indikatora kvaliteta zemljišta. Obilazak stanica za monitoring zemljišta, vodne i eolske erozije i hidrometrijskih stanica za monitoring proticaja vode i pronosa nanosa. Studenti predstavljaju svoje rezultate kroz seminarske radove i završne projekte.