+

Fitoremedijacija u pejzažnoj arhitekturi i hortikulturi

Šifra predmeta: DM3.0112D
Studijski program: Pejzažna arhitektura
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov: opšti uslovi za upis na doktorske studije

Da pruži studentima viši stepen znanja o ukrasnim biljakama pogodnim za fitoremedijaciju posebno njihovim životnim procesima kao i metodama i tehnikama fitoremedijacije. Istraživanje međusobne zavisnosti strukture i funkcija biljaka i ekoloških činilaca u uslovima kontaminacije prostora teškim metalima, mineralnim, organskim i drugim zagađujućim materijama. Sagledavanje uticaja fitoremedijacionih tehnika na pejzaž.

Osposobljenost za eksperimentalni rad na ispitivanju fiziološke vitalnosti ukrasnih biljaka u uslovima zagađenja zemljišta, vode i vazduha gradskih i vangradskih predela. Sposobnost za pravilan izbor ukrasnih drvenastih, žbunastih i zeljastih biljaka i njihovo korišćenje za akumulaciju, ekstrakciju, ili degradaciju neorganskih i organskih zagađivača. Primena stečenih znanja i veština u unapređenju fitoremedijacionih tehnika za saniranje zagađenja i unapređenje pejzaža. Pravilno izvođenje ogleda, obrada i interperetacija dobijenih rezultata.

Fiziološko-biohemijske osnove otpornosti ukrasnih biljaka prema teškim metalima, solima, gasovima, organskim zagađivačima, nepovoljnoj reakciji supstrata, anaerobnim uslovima, jonizujućem zračenju i drugim štetnim materijama. Najvažnija morfološka i fiziološka svojstva ukrasnih biljaka pogodnih za fitoremedijaciju. Najvažnije vrste i metode fitoremedijacije: fitostabilizacija, fitoekstrakcija, fitodegradacija, fitovolatizacija i dr. Drvenaste, žbunaste i zeljaste vrste i taksoni biljaka pogodnih za primenu u fitoremedijaciji. Korišćenje ukrasnih biljaka u prečišćavanju vazduha u zatvorenom prostoru, vrste i mehanizmi delovanja. Održiva fitoremedijacija u pejzažu. Ekonomski efekti.