+

Матилда Ђукић

Професор у пензији
Телефон: +381 (11) 3053 967
Е-маил: matilda.djukic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 118а
Консултације: среда 11:00 до 12:00 часова

Професор у пензији. Рођена у Београду 16. 1. 1952. године, где је завршила основну школу и гимназију. Дипломирала на Шумарском факултету 1975. године на Одсеку за хортикултуру са просечном оценом 8,63 и оценом дипломског рада 10. Године 1981. примљена на место асистента-приправника на Шумарском факултету на предмету Физиологија биљака. Магистрирала 1983. године са просечном оценом 10 на студијама и одбранила рад: Утицај регулатора растења на морфо-физолошка својства брезе (Betula pendula Roth.), чиме стиче академски назив магистар наука за пејзажну архитектуру, када је изабрана у звање асистента. Доктор из области биотехничких наука постаје 1992. године са дисертацијом: Екофизиолошка својства потомстава јаворолисног платана (Platanus x acerifolia (Aiton) Willd.), када је стекла звање доцента. Године 1999. изабрана је у звање ванредног, а 2005. постала је редовни професор. Предавала на више предмета основних студија: Физиологија биљака, Екофизиологија биљака, Исхрана биљака, Цећарство, Технологија производње цвећа, Дизајн биљкама, као и на неколико предмета на мастер и докторским студијама. До сада је објавила преко 200 научних радова у монографијама и часописима, на научним скуповима у нашој земљи и иностранству. Области истраживања: екофизиологија украсних биљака (водни режим, фотосинтеза, минерална исхрана, биљни регулатори растења и др.), инвазивне биљке, фиторемедијација, ревегетација предела и др. Ангажовање на Факултету: била је шеф Катедре за пејзажну хортикултуру, шеф Одсека за пејзажну архитектуру и хортикултуру, продекан за наставу Шумарског факултета. Руководилац је Лабораторије за културу ткива на Факултету. Истраживач је у бројним научним пројектима које је финансирало Министарство за просвету и науку, Управа за шуме Републике Србије и др. Објавила и велики број стручних радова и пројеката. Члан је ФЕСПБ (удружање европских друштава за биљну биологију), ДФБС (Друштво за физиологију биљака Србије) и других стучних организација. Говори енглески и служи се италијанским језиком.

Ужа научна област

Пејзажна архитектура и хортикултура

Ангажовање у настави

Основне студије

Одсек за пејзажну архитектуру и хортикултуру

Одсек за шумарство

Мастер студије

Докторске студије

Одабрани научни радови

  • Matilda Djukić, Danijela Djunisijević-Bojović, Pavle Pavlović, Miroslava Mitrović, Mihailo Grbić, Dragana Skočajić, Sara Lukić (2014): Influence of Fe Nutrition on Photosynthesis in Pb Treated Ailanthus altissima (Mill.)Swingle Seedlings. Polish Journal of Environmental sciences, vol 23, no 5, 1565‒1571. http://www.pjoes.com/pdf/23.5/Pol.J.Environ.Stud.Vol.23.No.5.1565-1571.
  • Djukić, M., Djunisijević Bojović, D., Grbić M., Skocajić, D., Obratov-Petković, D.,Bjedov I.: (2013) Effect of Cd and Pb on Ailanthus altissima and Acer negundo seed germination and early seedling growth. Fresenius Environmental Bulletin in Vol. 22; No. 2, 524‒530.
  • Matilda Đukić, Danijela Đunisijević-Bojović, and Slađana Samuilov (2014):Тhe influence of Cd and Pb on Ulmus pumila seed germination and early seedlings growth, Archives Of Biological Sciences, Belgrade, vol. 66, issue 1. 253-259, DOI:10.2298/ABS1401253D. http://archonline.bio.bg.ac.rs/
  • Matilda Đukić, Danijela Đunisijević-Bojović, and Slađana Samuilov (2014):THE INFLUENCE OF Cd AND Pb ON ULMUS PUMILA SEED GERMINATION AND EARLY SEEDLINGS GROWTH, Archives Of Biological Sciences, Belgrade, vol. 66, issue 1. 253259. DOI:10.2298/ABS1401253D. http://archonline.bio.bg.ac.rs/  
  • Đukić, M., Bojović, S., Stojičić, D. (2002): Biotechnology and Forestry in the New Millenniuum. In the monograph: Plant physiology in the New Millennium. Yugoslav society of plant physiology, Agricultural Research Institute Sebia, Belgrade, 125‒135.
  • Đunisijević B. D, Đukić M, Maksimović V, Skočajić D. and Suručić Lj. (2012): The effects of Fe deficiency on Pb accumulation in Ailanthus altissima (Mill.) Swingle seedlings. Journal of Environmental Quality, 41, 1517‒1524, DOI:10.2135/jeq2011.0450. https://www.agronomy.org/files/publications/jeq/abstracts/41-5/q11-0450-abstract.pdf
  • Sladjana Samuilov, Friedericke Lang, Matilda Djukic, Danijela Djunisijevic-Bojovic, Heinz Rennenberg (2016): Lead uptake increases drought tolerance of wild type and transgenic poplar (Populus tremula x P. alba) overexpressing gsh 1. Environmental Pollution, DOI: 10.1016/j.envpol.2016.06.047.
  • Marija Markovic, Mihailo Grbic,Matilda Djukic (2016): Micropropagation of Endangered and Decorative Species Dianthus pinifolius et Sm. Braz. Arch. Biol. Technol. vol. 59, e16150320 Jan/Dec, 2016, ISSN 1678-4324. http://dx.doi.org/10.1590/1678-4324-2016150320
  • Đukić, M., Đunisijević-Bojović D., Dožić, S., Obratov-Petković, D., Grbić M., Lukić, S., Bjedov, I. (2012): Planting method influence spruce seedlings growth on forested area on Mt Kopaonik and impact on microclimate. Proceedings of International Scientific Conference „Forests in Future – Sustainable Use, Risks and Challengels”. International Scientific Conference, Belgrade, Republic of Serbia: рр. 275‒281, COBISS.SR-ID. 195909644. ISBN 978-86-80439-33-4.
  • Djukić M., Djunisijević Bojović D., Grbić M., Marković M., Skočajić D. (2015). Physiological vitality of Norway spruce seedlings on reforested area at Mt. Kopaonik in Serbia. In: Proceedings: International conference Reforestation Challenges., Belgrade, Serbia. Ivetić V., Stanković D. (eds.) Reforesta. pp. 194‒200. http://www.reforestationchallenges.org/ ISBN 978-86-918861-1-0