+

Ekologija divljači

Šifra predmeta: DM1.5111G
Studijski program: Šumarstvo - Podmodul 1.5. - Iskorišćavanje šuma i lovstvo sa zaštitom lovne faune
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov: Završene osnovne akademske i diplomske (master) studije

Sticanje osnovnih znanja o značaju populacija divljači i zakonitostima koje vladaju među njima.

Osposobljavanje za izvršavanje zadataka koji proizilaze iz kompleksnog planiranja gazdovanja populacijama divljači u slobodnoj prirodi (šumski i drugi ekosistemi).

Uloga i značaj lovne faune u biocenozama. Osnovni biotički sistemi i njihove funkcionalne karakteristike. Uslovi života i pojam ekoloških faktora. Uticaj ekoloških faktora na rasprostranjenje i preživljavanje vrste. Karakteristike i prikladnost određenih biotopa za pojedine vrste divljači. Strukturni elementi populacije i njena dinamika. Osnovna načela gazdovanja populacijama divljači (nizijski, brdski, planinski i vodeni ekosistemi). Ekološke osnove savremenog lovnog gazdovanja. Uzroci ugrožavanja i mere zaštite važnijih vrsta divljači (jelen, srna, divlja svinja, divokoza, poljska jarebica, zec, tetrebi, krupne zveri, ptice grabljivice). Načela gazdovanja populacijama divljači u posebnim uslovima (ograđena lovišta, uzgajališta divljači, farme divljači) i zaštićenim područjima (nacionalni parkovi, rezervati). Aktivna zaštita retkih i ugroženih vrsta divljači. Predviđanje i usmeravanje strukture i dinamike populacije važnijih vrsta divljači. Planiranje stepena korišćenja populacija gajenih vrsta divljači. Upotreba GIS-a i ekološkog modeliranja u analizi odnosa između populacija divljači i životne sredine.