+

Вукан Лавадиновић

Доцент
Телефон: +381 (11) 3053 849
Е-маил: vukan.lavadinovic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: Лабораторија за ловство и заштиту ловне фауне
Консултације: уторак и четвртак, 14‒15 часова

Вукан Лавадиновић је рођен 19. јуна 1981. године у Београду. Основну и средњу школу је завршио у Београду. На Одсеку за шумарство Шумарског факултета Универзитета у Београду дипломирао је 11. јануара 2007. године. Као стипендиста Европског шумарског института (ЕФИ) био је на студијском боравку на Техничком универзитету из Зволена у Словачкој 2006. године ради израде дипломског рада. Мастер рад је одбранио 2010. године на БОКУ универзитету из Беча у Аустрији и Универзитету Источне Финске из Јоенсуа у Финској као стипендиста Европске уније. Докторску дисертацију је одбранио 2016. године на Алберт Лудвиг универзитету у Фрајбургу у Немачкој као ДААД стипендиста. На Шумарском факултету Универзитета у Београду је запослен од 2010. године, а од 2012. године се налази у звању асистента.

У свом досадашњем раду објавио је преко 50 библиографских јединица и коаутор је Приручника за припрему ловачког испита (Ловачки савез Србије, 2012). Учествовао је у међународним пројектима, научним скуповима, радионицама, тренинг програмима и панел дискусијама, као учесник или организатор. Ангажован је на реализацији два домаћа научноистраживачка пројекта.

Био је члан 3 комисије за одбрану дипломских радова.

Члан је Стручног одбора Ловачке коморе Србије, Еразмус мундус алумни мреже и потпредседник ДААД Алумни клуба Универзитета у Београду.

Област истраживања

Ловно газдовање, газдовање дивљачи, мониторинг дивљачи, ловна политика, људска димензија у газдовању дивљачи.

Одабрани научни радови

  1. Lavadinović, V., Popović, Z., Ranković, N., and A. Radosavljević. 2015. Can the scope of poaching be predicted on the basis of the existing parameters? Balkan Journal of Wildlife Research 2 (1): 1-8.
  2. Beuković, D., Jajić, I., Krstović, S., Beuković, M., Lavadinović V. M., Đan M., and N. Veličković. 2015. Validation of an Electrothermal Atomic Absorption Spectrometry (ET-AAS) Method for determining Pb and Cd in Brown Hare (Lepus europaeus P.) Tissue Samples. Wildlife Biology in Practice 11(2): 42-48.
  3. Maletić, V., Kolevska, D.D., Lavadinović, V., Beuković, D., and D. Stojčevski. 2015. Real periodic population growth of grey partridge (Perdix perdix) in Macedonia. In: 4th International Hunting and Game Management Symposium. Velenje, Slovenia, 5-7 November, 2015.
  4. Popović, Z., Živković, D., and V. Lavadinović. 2014. Microeconomic analysis of game population management in hunting grounds. In: 3rd International Symposium on Hunting “Modern Aspects of Sustainable Management of Game Population”. Zemun-Belgrade, Serbia, 26-28 September, 2014.
  5. Bakan, J., Lavadinović, V., Popović, Z., and L. Paule. 2014. Genetic differentiation of grey wolf populations (Canis lupus L.) from Balkan and Carpathians. Balkan Journal of Wildlife Research 1 (1): 87-93.
  6. Bobek, B., Narauskaite, G., Keuling, O., and V. Lavadinović. 2014. Using collective hunt data to estimate the number of wild boar in Europe: a perspective. Abstracts. 10th International Symposium on Wild Boar and otheri Suids. Velenje, Slovenia September 1-5, 2014.
  7. Lavadinović, V., Popović, Z., Ristić, Z., and D. Beuković. 2013. Treats and international tools for sustainable brown bear (Ursus arctos) management. Ekológia 32 (4): 345-351. M52
  8. Popović, Z., Lavadinović, V., Đorđević, M., and M. Beuković. 2012. State and trends of the hunting sector in Serbia as the base for the sustainable game management. Invited paper In: IUFRO (International Union of Forest Research Organizations) ConferenceForests in the Future, Sustainable Use, Risk and Challenges. Belgrade, Serbia, 4-5. October, 2012. Institute of Forestry, Serbia. M31
  9. Marinović, Lj., Lavadinović, V., Cvjetićanin, R., and Z. Ristić. 2012. Biological carrying capacity of forest vegetation for the red deer re-introduction in the area of hunting ground Homolje near Žagubica. In: IUFRO (International Union of Forest Research Organizations) ConferenceForests in the Future, Sustainable Use, Risk and Challenges. Belgrade, Serbia, 4-5. October, 2012. Institute of Forestry, Serbia.
  10. Ristić, Z., Prodanović, A., Lavadinović, V., and S. Egić. 2011. Assets gained from hunting tourism in Vojvodina in the previous period. In: Význam l’udského potenciálu v regionálnom rozvoji – 2 ročník. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Dudince, Slovenská republika 22 – 24. Septembar 2011. Dudince, Slovakia.