+

Gajenje šuma posebne namene

Šifra predmeta: DM1.7121A
Studijski program: Šumarstvo - Podmodul 1.7.- Gajenje šuma
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov:

Detaljnije upoznavanje slušalaca sa šumama posebne namene (zaštinih šuma i zaštićenih šuma, šuma posebnog značaja) značajem ovih šuma, zastupljenošću u Srbiji i pravnom regulativom u vezi s tim, sa prirodnim procesima koji se odvijaju u prašumi i šumskim rezervatima, sa  potrebom zaštite biološke raznovrsnsti, i sa estetikom šume.

Osposobljavanje za definisanja stanja, karakteristika, uzgojnih potreba, primenu metoda obnove i nege šuma posebne namene po pricipima prirodi bliskog gajenja šuma,  sa ciljem povećanja stabilnosti i trajnosti, zaštite biodiverziteta, ambijentalne i estetsko-dekorativne vrednosti šume.

Savremena potreba i trend stavljanja prirodnih šumskih ekosistema pod određeni vid, stepen i oblik zaštite. Šume posebne namene – funkcijski pristup određivanja namene šume. Funkcijski tip šume, određena ograničenja i specifičnosti pri gajenju i neophodnost stvaranja funkcionalnog tipa šume. Vrste i značaj šuma posebne namene, pravna regulativa, kategorizacija i zastupljenost ovih šuma. Osnovne razlike u uzgojnom pristupu gajenje šuma prioritetne proizvodne funkcije i ostalih funkcija šuma. Šume prašumskog karaktera i šumski rezervati, karakteristike i prirodni procesi u njima. Uzgojne potrebe i mere u šumama posebne namene – specifičnosti i karakteristike, po pricipima prirodi bliskog gajenja šuma i aktivne zaštite u određenim stepenima i zonama zaštite. Specifičnosti gajenja šuma u ekstremno nepovoljnim uslovima staništa (zemljišta) i šuma u ekstremno nepovoljnim klimatskim uslovima – ekološki uslovi i ograničavajući činioci za razvoj šume; gajenje šuma sa prioritetnom zaštitnom ulogom. Gajenje šuma posebnog značaja: šuma u zaštićenim prirodnim dobrima; šuma sa prioritetnom socijalnom funkcijom; šuma u okolini banja i prirodnih lečilišta; gajenje šuma u lovištima i ugajalištima divljači; gajenje šuma u imisionim oblastima; gajenje semenskih sastojina, namenskih kultura i zasada; gajenje šuma sa funkcijom naučnih istraživanja i školskim oglednim centrima. Estetsko-ambijentalni pristup gajenju šuma posebne namene, osnovne estetske karakteristike prirodne šume, pojedinih vrsta drveća, posebno značajnih stabala (spomenika prirode); estetski aspekt gajenja privrednih šuma i ostalih aktivnosti čoveka u šumi.