+

Strateško planiranje u šumarstvu

Šifra predmeta: DM1.4111A
Studijski program: Šumarstvo - Podmodul 1.4. Planiranje gazdovanja šumama
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov: Završene osnovne akademske i diplomske (master) studije

Ovladavanje širim znanjem iz planiranja gazdovanja šumama, odnosno upoznavanje sa integralnim sistemom planiranja u odnosu na princip održivog korišćenja ukupnih potencijala šuma u šumskim područjima.

Ispunjenje ciljeva predmeta

Kao naučna oblast i praktična šumarska disciplina, planiranje gazdovanja šumama ima trajan zadatak da iznalazi teorijska i praktična rešenja i pri planiranju primenjuje takve sisteme gazdovanja kojima će se obezbediti optimalno ostvarivanje održivog gazdovanja šumama. Poseban segment programa planiranja, na doktorskim studijama, posvećen je integralnom aspektu, odnosno, odnosu strateških i operativnih granskih planova, odnosu planova u šumarstvu sa drugim granskim i sinteznim planovima, kako bi se u mogućoj meri osigurale osnovne pretpostavke za plansko održivo upravljanje šumom kao prirodnim resursom.