+

Tipologija šuma

Šifra predmeta: DM1.4121A
Studijski program: Šumarstvo - Podmodul 1.4. Planiranje gazdovanja šumama
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov: Završene osnovne akademske i diplomske (master) studije

U okviru tipologije šuma određuje se realan ekološki osnov kao jedna od pretpostavki kvalitetnog planiranja gazdovanja šumama.

Ispunjeni ciljevi predmeta

Tipologija šuma kao ekološki osnov planiranja u šumarstvu definiše tipove šuma u različitim cenoekološkim i sastojinskim uslovima.

Definisanjem tipova šuma, odnosno utvrđivanjem cenoekološkog koordinatnog sistema na različitim nivoima obuhvata obezbeđuje se realan osnov o bioekološkim karakteristikama šumskih ekosistema na lokalnom i regionalnom nivou.