+

Anatomija drveta

Šifra predmeta: DM25111A/DM26111A
Studijski program: Tehnologije, mendžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta - Podmodul 2.5. Primarna prerada drveta
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov: Nema

Cilj predmeta je da kandidati na doktorskim studijama steknu šira znanja iz anatomije drveta kroz istraživanja vrsta unutar roda i rodova unutar familija kao i uticaj staništa na makroskopsku, mikroskopsku i submikroskopsku građu drveta

Osposobljavanje za izvršavanje zadataka koji proizilaze iz poznavanja sekundarne anatomske građe drvenastih vrsta.

Nastava iz predmeta Anatomija drveta na doktorskim studijama ima za cilj da doktorantima pruži proširena znanja vezano za anatomsku građu drveta autohtonih i alohtonih vrsta drveća kao i njihov uticaj na fizička i mehanička svojstva drveta. Anatomska istraživanja obuhvatiće: parenhimska tkiva, zaštitna, mehanička i sprovodna (dimenzije provodnih sudova, broj provodnih sudova u ranoj i poznoj zoni po jedinici površine), građu ćelijskog zida. Poseban blok predavanja biće vezan za: a) ekološku anatomiju, koja će obuhvatiti uticaj staništa (klimatski, edafski i orografski faktori) na makroskopsku, mikroskopsku i submikroskopsku građu drvenastih vrsta; i b) anatomsku građu reakcionog drveta (kompresiono i tenziono drvo).