+
????????????????????????????????????

Драгица Вилотић

Професор у пензији
Телефон: +381 (11) 3053 843
Е-маил: dragica.vilotic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 134
Консултације: понедељак, 9‒10 часова

Др Драгица Вилотић, редовни професор, рођена je 27. 02. 1955. године у Земуну. Основну и средњу школу је завршила у Обреновцу. На Одсеку за шумарство, Шумарског факултета Универзитета у Београду, дипломирала је 24.10.1979. године. Магистарски рад је одбранила 1987. године, а докторску дисертацију 1992. године, на истом факултету.
На Универзитету у Београду-Шумарском факултету у звање доцента изабрана је 1993. године, у звање ванредног професора 1998. године и у звање редовног професора 2003. године. Учествује на свим нивоима наставе на предметима у оквиру Катедре Семенарства, расадничарства и пошумљавања. На основним студијама, ангажована је за предмете Шумарска ботаника и анатомија дрвета, Систематика лековитог биља и Анатомија дрвета; на мастер студијама за предмете Индустријска производња лековитог биља, а на докторским студијама за предмете Упоредна Анатомија дрвета и Плантажна производња лековитог, зачинског и ароматичног биља.
Обавила је специјализацију у Ташкенту (СССР), 1988. године на истраживању производње и анатомске грађе белог и црног дуда, а 1989. године специјализацију у Royal Botanic Gardens, Kew у Лондону у циљу усвајања нових метода рада из подручја Анатомије дрвета.
Под њеним менторством урађено је и одбрањено више дипломских радова. Била је ментор за одбрану магистарског рада, мастер радова и докторских дисертацијa (8 одбрањено, тренутно ментор 2 докторске дисертације), на Шумарском факултету Универзитета у Београду. Учествовала је као члан у комисијама за одбрану: дипломских радова, магистарских радова, мастер радова; докторских дисертација како на Шумарском факултету, тако и на другим сродним факултетима Универзитета у Београду и Новом Саду. Била је члан: Матичног одбора за биотехнологију и пољопривреду у области Технолошког развоја; Програмског савета за мастер и докторске студије из превентивне конзервације Народног музеја као и члан Радне групе за припрему Предлога наставног плана за средње стручно образовање и васпитање и све образовне профиле средњег стручног образовања и васпитања за подручја рада Шумарства и Обраде дрвета Завода за унапређивање образовања и васпитања а на основу захтева Министарства просвете. Коаутор је уџбеника «Ботаника» за I и II разред средње шумарске и дрвно прерађивачке школе, приручника «Биологија» за полагање квалификационог испита за студенте Шумарског факултета у Београду; аутор универзитетског уџбеника „Упоредна анатомија дрвета“; аутор монографијa: „Гинко“ и „Лековите биљке НП „Ђердап“; коаутор монографија: «Екскурзиона флора шума Србије»; «Оморика-Picea omorika (Pančić Purkyne) на подручју Националног парка Тара»; „Медоносне биљке“; „Посебни примерци дрвенастих врста Националног парка Тара“; „Еводија окружена биљном заједницом“. „Шуме, дрвенасте врсте и стабла изузетних димензија на подручју Националног парка Ђердап“.
До сада објавила је и саопштила што самостално, што са другим ауторима преко 260 радова. У часописима са SCI листе објавила је 36 радова. Радови су 479 пута цитирани а од 2015. године 275 пута, h-индекс 10 (извор Gоogle Scholar, 25.02.2020.). Радови су публиковани у водећим часописима међународног значаја, у водећим часописима националног значаја, у монографијама, уџбеницима итд. Учествовала је у реализацији већег броја научно истраживачких пројеката од којих је руководила реализацијом 15 пројеката. Поред руковођења пројектима учествовала је и као рецезент технолошких пројеката министарства. Оснивач је и руководилац лабораторије за Анатомију дрвета на Шумарском факултету.
Била је шеф Катедре Семенарства, расадничарства и пошумљавања (у два мандата); руководилац докторских студија за Област Шумарство; председник и заменик Савета Шумарског факултета, председник Већа одсека за шумарство и представник Шумарског факултета у Већу биотехничких наука, Универзитетa у Београду.
Тренутно је шеф катедре Семенарства, расадничарства и пошумљавања, члан МНО-а за биотехнологију и пољопроивреду Министарства просвете, науке и технолошког развоја и члан управног одбора Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић“.

Област истраживања

Шумарска ботаника и анатомија дрвета; анатомија дрвета; систематика лековитог биља; индустријска производња лековитог биља, плантажна производња лековитог, ароматичног и зачинског биља; упоредна анатомија, семенарство, расадничарство и пошумљавање.

Одабрани научни радови

  • Vilotić, D. (1994): Anatomska građa stabla omorike /Pančić/ Purkyne na području Nacionalnog parka Tara: u Monografija: Omorika Picea omorika /Pančić/ Purkyne na području Nacionalnog parka Tara, Bajina Bašta, pp. 33-47.
  • Вилотић, Д. (2000): Упоредна анатомија дрвета. Уџбеник. Београд. 1176.
  • Vilotić D. (2004): GINKO, živi fosil, izazov, ukras, lek. Monografija, Beograd, pp. 1-111.
  • Којић, М., Вилотић, Д. (2006): Екскурзиона флора шума Србије. Монографија, Београд, стр. 1-387.
  • Vilotić, Dragica; Šijačić-Nikolić, Mirjana, Miljković, Danijela; Ocokoljić, Mirjana; Rebić, Milan (2011): Comparative analysis of the anatomical strusture of heartwood and sapwood selected Gymnocladus canadensis Lam. Tree in Srpska Crnja, Arch. Biol. Sci., Belgrade, 63 (3), ISSN 0354-4664, 831-836.
  • Dragica Vilotić, Jasmina Popović, Suzana Mitrović, Mirjana Šijačić-Nikolić Mirjana Ocokoljić, Jelena Novović, Milorad Veselinović (2015): DIMENSIONS OF MECHANICAL FIBRES IN PAULOWNIA ELONGATA S. Y. HU WOOD FROM DIFFERENT HABITATS. Dimenzije libriformskih vlakanaca Paulownia elongataS. Y. Hu s različitih staništa. Drvna industrija 66 (3) 229-234 (2015)UDK 630*8+674 Coden.
  • Стајић., Б., Вилотић, Д. (2016): Шуме, дрвенасте врсте и стабла изузетних димензија на подручју националног парка „Ђердап“. Монографија. Дољи Милановац, стр. 1-199.
  • Dragan, M., Ivana, M., Dragica, V. (2013): Accumulation of Mn and Pb in linden (Tilia platyphyllos Scop.) bark and wood. Environmental Science and Pollution Research. ISSN 0944-1344, Volume 20, Number 1; pp. 136-145.
  • Вилотић, Д. (2010-2012): „Подизање експерименталних плантажа Paulownia spp. на различитим стаништима“ пројекат-Министрарства за пољопривреду, водопривреду и шумарство – Управа за шуме, Београд.
  • Вилотић, Д. (2011-2016): „Шумски засади у функцији повећања пошумљености Србије“ – пројекат- Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.