+

Небојша Тодоровић

Редовни професор
Телефон: +381 (11) 3053 824; +381 (11) 3053 828
Е-маил: nebojsa.todorovic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 47
Консултације: уторак и петак, 10‒11 часова

Рођен је 15. 5. 1974. године у Ивањици, где је завршио гимназију „Венијамин Маринковић”. Дипломирао је 2001. године на Шумарском факултету Универзитета у Београду, где је и магистрирао 2007. године. Докторску дисертацију одбранио је 29. 11. 2012. године на Шумарском факултету Универзитета у Београду. Радни однос на Шумарском факултету је засновао 1. 3. 2002. године, када је изабран за асистента-приправника на предмету Својства дрвета. За асистента је изабран 1. 10. 2007. године, а за доцента 14. 5. 2013. године. Др Небојша Тодоровић је био је студент генерације 2001/2002. године. Руководио је и био је члан за одбрану једне докторске дисертације, једног магистaрског рада и више дипломских радова. Као стипендиста Универзитета у Хамбургу, месец дана, у периоду јануар‒фебруар 2007. године, боравио је на Институту за механику и физику дрвета у Хамбургу. Тренутно је ангажован, као руководилац из Србије, на међународном студентском пројекту „Innovation School Sprungbrett”, a учесник је, поред домаћих, и на неколико важних међународних пројеката: COST, IPA – South East Europe 4th call… Активан је члан Кластера дрвопрерађивача Србије и судски је вештак за област утврђивања квалитета дрвета и производа примарне прераде дрвета. Др Небојша Тодоровић је, поред магистарске и докторске тезе, објавио сам или са сарадницима више од 46 радова, од чега више од 32 научна рада са рецензијом објављених у научним или стручним часописима, 14 радова саопштених на конгресима и симпозијумима и више од 6 студија и пројеката за потребе предузећа из области прераде дрвета и више стручних радова.

Ужа научна област

Примарна прерада дрвета

Област истраживања

Својства и анатомија дрвета

Одабрани научни радови

⦁ Todorović N., Popović Z., Milić G., Popadić R. (2012): Estimation of Heat-Treated Beechwood Properties by Color Change. BioResources 7(1):799‒815, ISSN 1930-2126.
http://www.ncsu.edu/bioresources/BioRes_07/BioRes_07_1_0799_Todorovic_PMP_Heat_Treat_Beach_Color_Change_2397.pdf
⦁ Todorović N., Popović Z., Milić G. (2015): Estimation of quality of thermally modified beech wood with red heartwood by FT-NIR spectroscopy. Wood Science and Technology 49(3):527‒549, ISSN 0043-7719.
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00226-015-0710-3
⦁ Milić G., Kolin B., Todorović N., Gorišek Ž. (2014): Energy Consumption of Beech Timber Drying in Oscillation Climates. Drvna industrija 65(4):309‒314, ISSN 0012-6772.
http://drvnaindustrija.sumfak.hr/pdf//Drv%20Ind%20Vol%2065%204%20Milic.pdf
⦁ Popadić R., Šoškić B., Milić G., Todorović N., Furtula M. (2014): Influence of the Sawing Method on Yield of Beech Logs with Red Heartwood. Drvna industrija 65(1):35‒42, ISSN 0012-6772.
http://drvnaindustrija.sumfak.hr/pdf/Drv%20Ind%20Vol%2065%201%20Popadic.pdf
⦁ Milić G., Kolin B., Lovrić A., Todorović N., Popadić R. (2013): Drying of beech (Fagus sylvatica L.) timber in oscillation climates: drying time and quality. Holzforschung 67(7):805‒813, ISSN 0018-3830.
http://www.degruyter.com/view/j/hfsg.ahead-of-print/hf-2012-0203/hf-2012-0203.xml
⦁ Milić G., Todorović N., Popadić R. (2015): Uticaj parenja na kvalitet sušenja i boju rezane građe bukve. Glasnik Šumarskog fakulteta 112:83‒95.
http://glasnik.sfb.bg.ac.rs/
⦁ Todorović N., Schwanninger M., Popović Z., Milić G. (2012): Comparison of NIR and Colour Change in Prediction of Heat-Treated Beech wood Properties. The Sixth European Conference on Wood Modification ECWM 6, 219-223, Ljubljana, Slovenia, University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Wood Science and Technology, ISBN 978-961-6144-35-3.
⦁ Todorović N., Schwanninger M., Popović Z. (2010): Prediction of Mechanical Properties of Thermally Modified Beech Wood by Use of Near Infrared (NIR) Spectroscopy. The Fifth European Conference on Wood Modification ECWM5, 187-190 , The Latvian State Institute of Wood Chemistry.Riga, Latvia, ISSN/ISBN 978-9984-49-135-6.
http://www.conferencealerts.com/show-event?id=ca1m8ss0
⦁ Todorović N., Milić G., Popović Z. (2012): Estimation of heat-treated beech wood properties by FT-NIR spectroscopy: effect of radial and cross sectional surface. Final Cost Action FP0904 Conference “Recent Advances in the Field of TH and THM Wood Treatmen”Luleå University of Technology, Skellefteå,Division of Wood Technology, COST Action FP0904 ⦁ www.cost-fp0904.ahb.bfh.ch, ISBN 978-91-7439-937-0 (print), ISBN 978-91-7439-938-7 (pdf).
http://www.ltu.se/cms_fs/1.111844!/file/Book%20of%20Abstract.pdf
⦁ Todorović N. (2012). Primena bliske infracrvene spektroskopije u poredviđanju svojstava termički modifikovanog drveta bukve sa lažnom srčevinom. Doktorska disertacija, Šumarski fakultet, Beograd.
http://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/3512