+

Globalizacija i marketing proizvoda od drveta

Šifra predmeta: TMP35B2/C2
Studijski program: Tehnologije, mendžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov: Da je upisao doktorske studije iz uže naučne oblasti Trgovina drvetom i ekonomika prerade drveta i uspešno savladao materiju koja se izučava u okviru predmeta Metodologija I tehnike NIR-a i Statistika.

Osnovni cilj predmeta je upoznavanje studenata sa procesom globalizacije i njenim uzrocima, posledicama i promenama u oblasti ekonomije i tržišta proizvoda od drveta. Na osnovu veličine i strukture promena na globalnom tržištu potrebno je definisati odgovarajući marketing koncept preduzeća, što predstavlja dodatni cilj ovog predmeta.

Razumevanje procesa globalizacije i s tim u vezi ovladavanje znanjima koja se odnose na procese kreiranja marketing strategija preduzeća u novonastalim uslovima.

Kurs sadrži pojmovno određenje i objašnjenje procesa globalizacije, uzroke njenog nastanka i posledice njenog razvoja. Poseban deo kursa posvećen je liberalizaciji svetske trgovine drvetom i proizvodima od drveta i s tim u vezi formiranja i uloge regionalnih grupacija u međunarodnoj trgovini ovim proizvodima. U okviru ovog dela istraživaće se i značaj proizvoda od drveta u globalnoj ekonomiji kao i GDP-u pojedinih zemalja. Uloga i značaj trgovine drvetom i proizvodima od drveta u vezivanju ugljenika.

Poseban deo kursa odnosi se na izvozni marketing, efekte i motive izvoza i uvoza proizvoda od drveta kao i prikaz strategija ulaska preduzeća na inostrana tržišta (marketing miks, direktan i indirektan izvoz proizvoda od drveta i ulogu trgovačkih kompanija, brokera, agenata i ostalih učesnika u izvoznim poslovima koji se odnose na drvo i proizvode od drveta).

Studijski istraživački rad: sprovođenje istraživanja u skladu sa zadatom temom.