+

Глобализација и маркетинг производа од дрвета

Шифра предмета: TMP35B2/C2
Студијски програм: Технологије, менџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Докторске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов: Да је уписао докторске студије из уже научне области Трговина дрветом и економика прераде дрвета и успешно савладао материју која се изучава у оквиру предмета Методологија И технике НИР-а и Статистика.

Основни циљ предмета је упознавање студената са процесом глобализације и њеним узроцима, последицама и променама у области економије и тржишта производа од дрвета. На основу величине и структуре промена на глобалном тржишту потребно је дефинисати одговарајући маркетинг концепт предузећа, што представља додатни циљ овог предмета.

Разумевање процеса глобализације и с тим у вези овладавање знањима која се односе на процесе креирања маркетинг стратегија предузећа у новонасталим условима.

Курс садржи појмовно одређење и објашњење процеса глобализације, узроке њеног настанка и последице њеног развоја. Посебан део курса посвећен је либерализацији светске трговине дрветом и производима од дрвета и с тим у вези формирања и улоге регионалних групација у међународној трговини овим производима. У оквиру овог дела истраживаће се и значај производа од дрвета у глобалној економији као и GDP-у појединих земаља. Улога и значај трговине дрветом и производима од дрвета у везивању угљеника.

Посебан део курса односи се на извозни маркетинг, ефекте и мотиве извоза и увоза производа од дрвета као и приказ стратегија уласка предузећа на инострана тржишта (маркетинг микс, директан и индиректан извоз производа од дрвета и улогу трговачких компанија, брокера, агената и осталих учесника у извозним пословима који се односе на дрво и производе од дрвета).

Студијски истраживачки рад: спровођење истраживања у складу са задатом темом.