+

Ploče i kompoziti na bazi drveta

Šifra predmeta: DM2.3111B
Studijski program: Tehnologije, mendžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta - Podmodul 2.3 Hemijsko mehanička prerada drveta
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov: Položeni predmeti na osnovnim akdemskim studijama iz Iverica, vlaknatica i drvnoplastičnih masa i Kompozita na bazi drevta.

Ovladavanje produbljenim znanjima iz oblasti proizvodnje iverica, vlaknatica i drvno-plastičnih masa, kroz uporedna istraživanja uticaja geometrije drvnih čestica, tipa adheziva, procesnih aditiva, parametara piezotermo obrade i njihovog variranja na unutrašnju strukturu, površinske karakteristike i opšte osobine gotovog proizvoda.

Studenti se osposobljavaju za kreativni nivo rešavanja problema u proizvodnji ploča i kompozita na bazi drveta, uz ovladavanje sofisticiranim laboratorijskim tehnikama i „screening“ procedurama potrebnim za njihov dalji samostalni razvoj. Kritičko razmatranje materije i izbor optimalnih rešenja u cilju samostalnog vođenja naučnog i/ili razvojnog istraživanja.

Tehnološki postupci proizvodnje iverica, vlaknatica, drvno-cementnih proizvoda i piezotermoplastika u svetlu aktuelnih naučnih dostignuća. Stanje tehnologija i pravci daljeg razvitka. Korišćenje recikliranih i drugih dostupnih materijala. Proučavanje uticaja geometrije čestica i njihovog pozicioniranja u formiranom tepihu na svojstva gotovog proizvoda. Analiza oblika (image analyse) čestica u funkciji njihove aktivne površine i utroška adheziva. Istraživanje faktora oblepljivanja unapređenim tehnikama markera, fluorescentne mikroskopije i dr. Posebne osobine proizvoda dodatkom aditiva i/ili adhezivnih sistema. Podešavanje adhezivnih formulacija i katalizatora u odnosu na uslove piezotermo obrade, i na krajnja svojstva proizvoda. Proučavanje parametara piezotermo obrade i njihovog variranja na unutrašnju strukturu, površinske karakteristike i opšte osobine gotovog proizvoda. High frequency dogrevanje u svetlu novih metoda. Novi aspekti laminiranja, mogućnosti novih materijala i tehnika. Mikrostruktura loma. Unapređeni postupci ispitivanja svojstava kompozita bez loma.