+

Teorije sušenja drveta

Šifra predmeta: DM2.2111A
Studijski program: Tehnologije, mendžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta - Podmodul 2.2. Nameštaj i proizvodi od drveta
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov: Položeni ispiti na osnovnim studijama iz predmeta Hidrotermička obrada drveta

Upoznavanje mehanizma sušenja drveta i njegovih fiziko-hemijskih promena pod dejstvom zasićene pare i  povišene  temperature u cilju što uspešnijeg podšavanja parametara procesa na savremenim uređajima za sušenje i parenje. Upoznavanje sa savremenim metodama kontrole kvaliteta osušenog ili hodrotermički tretiranog dveta kao i savremenih instrumentalnih metoda za praćenje promena u drvetu u toku ovih procesa.

Ovladavanje metodama kontrolisanja kvaliteta drveta tokom  sušenja, savijanja drevta  tokom postupka parenja i kvalteta izrade termo-drveta

Opšte o sušenju masivnog drveta, ponašanje drveta tokom sušenja, proces sorpcije i desorpcije vlage, histerezis,  kretanje vlage kroz drvno tkivo, fenomen ravnotežne vlage – gradijent vlage, permaabilnost. Faktori koji utiču brzinu sušenja, kvalite sušenja, ekonomičnost. Namena osušene građe u vezi sa potrebnim kvalitetom, definisanje kvaliteta sušenja, evropske norme, metode ispitivanja, obrada i analiza podataka, postupci (metode) za unapređenje kvaliteta sušenja. Faktori hidrotermičke pripreme drveta u procesu savijanja, (vlaga, temperatura, zasićenost pare, vreme izlaganja).Termo drvo (uticaj parametra modifikacije na kvalitet termo drveta, uticaj vrste drveta, fizičko – hemijske promene u drvetu u postupku izlaganja temperaturi, nedostaci postupka i primena termo drveta).