+

Теорије сушења дрвета

Шифра предмета: ДМ2.2111А
Студијски програм: Технологије, менџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета - Подмодул 2.2. Намештај и производи од дрвета
Врста и ниво студија: Докторске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов: Положени испити на основним студијама из предмета Хидротермичка обрада дрвета

Упознавање механизма сушења дрвета и његових физико-хемијских промена под дејством засићене паре и  повишене  температуре у циљу што успешнијег подшавања параметара процеса на савременим уређајима за сушење и парење. Упознавање са савременим методама контроле квалитета осушеног или ходротермички третираног двета као и савремених инструменталних метода за праћење промена у дрвету у току ових процеса.

Овладавање методама контролисања квалитета дрвета током  сушења, савијања древта  током поступка парења и квалтета израде термо-дрвета

Опште о сушењу масивног дрвета, понашање дрвета током сушења, процес сорпције и десорпције влаге, хистерезис,  кретање влаге кроз дрвно ткиво, феномен равнотежне влаге – градијент влаге, пермаабилност. Фактори који утичу брзину сушења, квалите сушења, економичност. Намена осушене грађе у вези са потребним квалитетом, дефинисање квалитета сушења, европске норме, методе испитивања, обрада и анализа података, поступци (методе) за унапређење квалитета сушења. Фактори хидротермичке припреме дрвета у процесу савијања, (влага, температура, засићеност паре, време излагања).Термо дрво (утицај параметра модификације на квалитет термо дрвета, утицај врсте дрвета, физичко – хемијске промене у дрвету у поступку излагања температури, недостаци поступка и примена термо дрвета).