+

Vibro-akustična dijagnostika sistema i procesa

Šifra predmeta: DM2.4121G
Studijski program: Tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov: Upisane doktorske studije

Upoznavanje studenata sa načinima za posredno merenje pojedinih parametara procesa (na primeru procesa rezanja) i dinamičkog stanja sistema, teorijom vibracione dijagnostike, veze između vibracija u procesu i obradnom sistemu sa spektrom akustične emisije, načinima interpretacije dobijenih spektralnih grafika, definisanje tipova vibracija u obradnom sistemu.

Sticanje potrebnih znanja za korišćenje opreme pri merenju vibracija i akustične emisije, analizu dobijenih podataka (u obliku frekventnih spektara) dijagnostikovanje i predikciju stanja obradnog sistema na osnovu njih.

Mesta i uzroci nastanka vibracija; Teorija oscilatornog kretanja – sopstvene i prinudne oscilacije; Vibracije i zvuk, prostiranje zvučnog talasa, intenzitet zvučnog talasa; Vibracije kod obradnih sistema u mašinskoj preradi drveta; Vibracije kod tehnoloških procesa u mašinskoj preradi drveta; Dijagnostika stanja obradnog sistema na osnovu analize frekventnih spektara – metod suženog opsega, metod kružnih talasa, autokorelaciona metoda, metod analize prolaznih vibracija, metod posmatranja vrhova; Dijagnostika stanja procesa na osnovu vibracionih i akustičnih spektara – snaga rezanja, kvalitet reza, dinamika stanja reznog alata;

Mogućnost predikcije ponašanja obradnih sistema i tehnoloških procesa u preradi drveta; Mogući metodi za poništavanje negativnog uticaja vibracija u sistemima i procesima mašinske prerade drveta.