+

Degradacija zemljišta i voda i globalne promene

Šifra predmeta: M41101
Studijski program: Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 5
Uslov:

Razumevanje i ovladavanje znanjima iz oblasti procesa degradacije zemljišta i voda koji su posledica globalnih promena u životnoj sredini uzrokovane ljudskim aktivnostima i koje su superponirane na osnovne biogeohemijske procese, potencijalno ireverzibilne, sveobuhvatnim efektima na sadašnje i buduće društvene, ekonomske i ekološke strukture.

Studenti su u stanju da definišu uzroke, faktore i povezanost procesa degradacije zemljišta i voda koji imaju globalni karakter. Znaju da objasne tipove i indikatore degradacije i otpornosti zemljišta; da definišu i opišu osnovne procese i komponente u okviru pojedinih klasifikacionih sistema, uz primenu savremenih  informacionih tehnologija; da izvrše analize i izbor metoda i modela za donošenje strategija za održivo korišćenje i zaštitu resursa zemljišta i voda.

Teorijska nastava:

U okviru ovog predmeta razmatra se uticaj promena u životnoj sredini, uključujući i ljudske intervencije i pormene, za koje je utvrđeno da imaju globalni karakter i da predstavljaju uzrok degradacije prirodnih resursa, pre svega, zemljišta i voda.

1. UVOD: Održivi razvoj; Globalne promene i održivi razvoj; Novi cilj održivog razvoja za Rio+20; Sindromi globalnih promena; Globalne promene i degradacija zemljišnog prostora; Odnos zemljišta prema izazovima održivog razvoja;  Održivo upravljanje zemljištem, zemljišnim prostorom i prirodnim resursima; Odnos nauka-politika.
2. PROCESI DEGRADACIJE ZEMLJIŠTA: Rasprostranjenost i brzina degradacije zemljišta i zemljišnog prostora; Strukture, procesi i degradacija obradivih zemljišta; Vodna i eolska erozija; Hemijska degradacija; Fizička degradacija; Uzroci degradacije zemljišta; Povezanost procesa degradacije zemljišta i voda; Indikatori degradacije zemljišta; Socio-ekonomski i politički uzroci degradacije zemljišta.  3.GLOBALNE I REGIONALNE PROMENE I EFEKTI NA DEGRADACIJU ZEMLJIŠTA I VODA: PROMENA KLIME – Uticaj klimatskih promena na zemljište i upravljanje vodom; Dinamika organske materije u zemljištu; Vezivanje ugljenika za ublažavanje promene klime i borbu sa degradacijom zemljišnog prostora;  Moguće posledice uticaja klimatskih promena na proces erozije zemljišta; Procene efekata na eroziju i površinsko oticanje; Domen konzervacije zemljišta i voda. DEZERTIFIKACIJA; ZAGAĐIVANJE KAO FAKTOR DEGRADACIJE ZEMLJIŠTA – Tipovi zagađivača vazduha; Primarni zagađivači; Sekundarni zagađivači; Depozicija vazdušnih zagađivanja; Proces acidifikacije zemljišta; Trendovi acidifikacije; Procene acidifikacije; Acidifikacija i očuvanje prirode; Acidifikacija površinskih voda; Teški metali u zemljištima; Zaslanjivanje zemljišta. Primena mineralnih i organskih đubriva. OBLICI DEGRADACIJE ZEMLJIŠTA U SRBIJI.
4. OTPORNOST ZEMLJIŠTA: Procesi, faktori i uzroci otpornosti zemljišta; Socio-ekonomski i politički procesi koji utiču na otpornost zemljišta; Indikatori otpornosti zemljišta. KVALITET ZEMLJIŠTA I OTPORNOST – povezanost indikatora kvaliteta i otpornosti zemljišta. OTPORNOST ZEMLJIŠTA, SISTEMI KORIŠĆENJA I UPRAVLJANJA ZEMLJIŠNIM PROSTOROM. Procena otpornosti zemljišta – metode procene otpornosti zemljišta.  
5. MONITORING, MERENJE I PROCENE STATUSA I TRENDOVA DEGRADACIJE ZEMLJIŠTA: GLASOD – the Global Assessment of Human-Induced Soil Degradation; ASSOD – the Assessment of the Status of Human-induced Soil Degradation in South and South East Asia; WOCAT – the World Overview of Conservation Approaches and Technologies; LADA – Land Degradation Assessment in Drylands i GLADA – Global Assessment of Land Degradation and Improvement; SOVEUR – Mapping of Soil and Terrain Vulnerability for Central and Eastern Europe.

Praktična nastava:

Praktična nastava se fokusira na analizama indikatora degradacije, indikatorima otpornosti i indikatorima kvaliteta zemljišta. Priprema karata i baza podataka za analize pojedinih procesa degradacije zemljišta na osnovu međunarodno potvrđenog SOTER pristupa (Soil and Terain Digital Database) i drugih, uz primenu GIS-a u računarskoj laboratoriji. Pažnja je posvećena primeni pojedinih sistema klasifikacije degradacije zemljišta. Studenti predstavljaju svoje rezultate kroz seminarske radove i završne projekte.