+

Деградација земљишта и вода и глобалне промене

Шифра предмета: М41101
Студијски програм: Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 5
Услов:

Разумевање и овладавање знањима из области процеса деградације земљишта и вода који су последица глобалних промена у животној средини узроковане људским активностима и које су суперпониране на основне биогеохемијске процесе, потенцијално иреверзибилне, свеобухватним ефектима на садашње и будуће друштвене, економске и еколошке структуре.

Студенти су у стању да дефинишу узроке, факторе и повезаност процеса деградације земљишта и вода који имају глобални карактер. Знају да објасне типове и индикаторе деградације и отпорности земљишта; да дефинишу и опишу основне процесе и компоненте у оквиру појединих класификационих система, уз примену савремених  информационих технологија; да изврше анализе и избор метода и модела за доношење стратегија за одрживо коришћење и заштиту ресурса земљишта и вода.

Теоријска настава:

У оквиру овог предмета разматра се утицај промена у животној средини, укључујући и људске интервенције и пормене, за које је утврђено да имају глобални карактер и да представљају узрок деградације природних ресурса, пре свега, земљишта и вода.

1. УВОД: Одрживи развој; Глобалне промене и одрживи развој; Нови циљ одрживог развоја за Рио+20; Синдроми глобалних промена; Глобалне промене и деградација земљишног простора; Однос земљишта према изазовима одрживог развоја;  Одрживо управљање земљиштем, земљишним простором и природним ресурсима; Однос наука-политика.
2. ПРОЦЕСИ ДЕГРАДАЦИЈЕ ЗЕМЉИШТА: Распрострањеност и брзина деградације земљишта и земљишног простора; Структуре, процеси и деградација обрадивих земљишта; Водна и еолска ерозија; Хемијска деградација; Физичка деградација; Узроци деградације земљишта; Повезаност процеса деградације земљишта и вода; Индикатори деградације земљишта; Социо-економски и политички узроци деградације земљишта.  3.ГЛОБАЛНЕ И РЕГИОНАЛНЕ ПРОМЕНЕ И ЕФЕКТИ НА ДЕГРАДАЦИЈУ ЗЕМЉИШТА И ВОДА: ПРОМЕНА КЛИМЕ – Утицај климатских промена на земљиште и управљање водом; Динамика органске материје у земљишту; Везивање угљеника за ублажавање промене климе и борбу са деградацијом земљишног простора;  Могуће последице утицаја климатских промена на процес ерозије земљишта; Процене ефеката на ерозију и површинско отицање; Домен конзервације земљишта и вода. ДЕЗЕРТИФИКАЦИЈА; ЗАГАЂИВАЊЕ КАО ФАКТОР ДЕГРАДАЦИЈЕ ЗЕМЉИШТА – Типови загађивача ваздуха; Примарни загађивачи; Секундарни загађивачи; Депозиција ваздушних загађивања; Процес ацидификације земљишта; Трендови ацидификације; Процене ацидификације; Ацидификација и очување природе; Ацидификација површинских вода; Тешки метали у земљиштима; Заслањивање земљишта. Примена минералних и органских ђубрива. ОБЛИЦИ ДЕГРАДАЦИЈЕ ЗЕМЉИШТА У СРБИЈИ.
4. ОТПОРНОСТ ЗЕМЉИШТА: Процеси, фактори и узроци отпорности земљишта; Социо-економски и политички процеси који утичу на отпорност земљишта; Индикатори отпорности земљишта. КВАЛИТЕТ ЗЕМЉИШТА И ОТПОРНОСТ – повезаност индикатора квалитета и отпорности земљишта. ОТПОРНОСТ ЗЕМЉИШТА, СИСТЕМИ КОРИШЋЕЊА И УПРАВЉАЊА ЗЕМЉИШНИМ ПРОСТОРОМ. Процена отпорности земљишта – методе процене отпорности земљишта.  
5. МОНИТОРИНГ, МЕРЕЊЕ И ПРОЦЕНЕ СТАТУСА И ТРЕНДОВА ДЕГРАДАЦИЈЕ ЗЕМЉИШТА: GLASOD – the Global Assessment of Human-Induced Soil Degradation; ASSOD – the Assessment of the Status of Human-induced Soil Degradation in South and South East Asia; WOCAT – the World Overview of Conservation Approaches and Technologies; LADA – Land Degradation Assessment in Drylands и GLADA – Global Assessment of Land Degradation and Improvement; SOVEUR – Mapping of Soil and Terrain Vulnerability for Central and Eastern Europe.

Практична настава:

Практична настава се фокусира на анализама индикатора деградације, индикаторима отпорности и индикаторима квалитета земљишта. Припрема карата и база података за анализе појединих процеса деградације земљишта на основу међународно потврђеног SOTER приступа (Soil and Terain Digital Database) и других, уз примену GIS-a у рачунарској лабораторији. Пажња је посвећена примени појединих система класификације деградације земљишта. Студенти представљају своје резултате кроз семинарске радове и завршне пројекте.