+

Hemija zemljišta i životna sredina

Šifra predmeta: M41112C
Studijski program: Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 4
Uslov:

Sticanje znanja o hemijskim procesima u zemljištu koristeći osnavna prethodno stečena znanja iz hemije i pedologije. Predmet je usmeren na hemijske procese u zemljištu, procese zemljišnog rastvora i čvrste faze zemljišta , kako teriske pristupe tako i savladavanje analitičkih tehnika.

Savladavanje znanja o hemijskim procesima u zemljištu, pre svega između čvrste i tečne faze kao i savremenih analitičkih procedura za određivanje određenih parametara u zemljištu

Teorijska nastava

Uvod, sastav zemljišta, geohemijski ciklus, mikro i makro elementi; Minerali gline, Organska materija, Zemljišni rastvor, sastav, rastvorljivost minerala i organskih komponenti, Kinetičke reakcije u zemljištu (primena matematičkih modela), Adsorptivni kompleks, adsorpcione izoterme; Izmene jona, jednačine ravnoteže; Rastvorljivi organski ugljenik, i njegova funkcija u životnoj sredini; Aluminijum u zemljištu (rastvorljivost, toksičnost); Stabilnost organomineralnog kompleksa i njihov značaj; Mikroelementi u zemljištu, njihov uticaj na životnu sredinu. Značaj poznavanja hemijskih procesa u zemljištu za probleme u životnoj sredini Praktična nastava:

Vežbe sa zadacima iz odvodnjavanja i navodnjavanja

Drugi oblici nastave – laboratorijske vežbe.  Metode za određivanje mineralnog sastava zemljišta; Metode za određivanje sadržaja ukupnog ugljenika i azota u zemljištu, Metode ѕa određivanje sadržaja rastvorenog organskog ugljenika, Metode za određivanje sadržaja makro elemenata u zemljištu, Metode za određivanje sadržaja mikro elemenata u zemljištu, Dinamičke interakcije elemenata u sistemu zemljište voda.